ارسال شده در تاریخ :

دکتر
محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر نسرین کیوانفر ، کارشناس آموزشی گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه را به عنوان سرپرست دفتر ریاست و روابط
عمومی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.


در
حکم رئیس دانشگاه فردوسی مشهد آمده است :


نظر به مراتب تعهد و تجارب سرکار به موجب این حکم به عنوان سرپرست دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه
منصوب می شوید.


اهتمام
ویژه نسبت به انجام وظایف و مأموریت های محوله از جمله پاسخگویی به ارباب رجوع، اطلاع
رسانی و انعکاس سریع و دقیق برنامه های دانشگاه، بهبود کیفی برنامه های رسانه ای و
خبری، رصد و تحلیل اخبار رسانه ها، تعامل سازنده با کلیه رسانه ها و برنامه ریزی و
برگزاری منظم جلسات هیئت رئیسه و شورای دانشگاه از اهم مسئولیت های شما به شمار می
آید که امید است با بهره گیری از تجارب کلیه مدیران دانشگاه، استادان گرامی و کارکنان محترم مؤفق و مؤید باشید.


لازم
به ذکر است خانم دکتر نسرین کیوانفر ، کارشناس آموزشی گروه زیست شناسی دانشکده علوم
دانشگاه فردوسی مشهد می باشد که تالیف 4 عنوان کتاب ، ارائه و چاپ بیش از 10 عنوان
مقاله بین المللی همچنین حضور و ارائه مقاله در بیش از 20 کنفرانس داخلی و خارجی
در کارنامه پژوهشی خود دارد.


فعالیت
هایی در زمینه ترویج علم، محیط زیست و جلب
مشارکت های مردمی برای دانشگاه فردوسی مشهد از سوابق اجرایی دکتر نسرین کیوانفر می
باشد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار