ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر حسین
انصاری ، دانشیار گروه آموزشی علوم و مهندسی آب را ، به عنوان سرپرست امور
اداری  مدیریت ساختمان‌ها و تأسیسات دانشگاه منصوب کرد.


در این حکم آمده است:


با توجه به تجربیات گرانسنگ وتوانمندی جنابعالی وبا عنایت به
اینکه جناب آقای دکترمحمدرضا اکبرزاده مدیر محترم ساختمان‌ها و تأسیسات دانشگاه از
تاریخ  اول مهر ماه 1395 به افتخار
بازنشستگی نایل شده‌اند، براساس پیشنهاد معاونت محترم اداری و مالی دانشگاه بموجب
این حکم با حفظ سمت و وظایف آموزشی و پژوهشی، سرپرستی امور اداری  مدیریت
ساختمان‌ها و تأسیسات دانشگاه به جناب‌عالی واگذار می‌ گردد.


امید است با استفاده از تجربه وتوانمندی همکاران محترم مدیریت
فوق الذکر، ضمن ارتقاء کیفی و نظارتی ماموریت های آن مدیریت وبه بهره برداری رساندن
بهنگام پروژه های در دست اجرا، زیر ساخت های لازم جهت عملیاتی شدن ساختارتفصیلی
جدید مدیریت اداری وپشتیبانی را باهماهنگی معاونت محترم طرح وبرنامه، فراهم
فرمایید.


لاازم به ذکر است دکتر
حسین انصاری عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی
مشهد ، و از سال 91 مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه نیز می باشد.


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار