ارسال شده در تاریخ :

دکتر
کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد با حکم دکتر مجتبی صدیقی، معاون دانشجویی وزارت
علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان به عنوان رئیس برگزاری مسابقات
دانشجویان شاهد و ایثارگر منطقه 3 کشور منصوب شد.


مسابقات
دانشجویان شاهد و ایثارگر منطقه 3 روزهای 13 لغایت 16 بهمن در بخش دختران و روزهای
22 لغایت 24 در بخش پسران در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد.


این
مسابقات در 5 رشته شنا، دو و میدانی، تنیس روی میز و شطرنج به صورت مشترک برای
دختران و پسران، رشته فوتسال مختص پسران و رشته والیبال مختص دختران برگزار می
شود.

لازم به ذکر است دانشگاه های سمنان، دامغان، شاهرود، سبزوار، بجنورد و بیرجند
دانشگاه های شرکت کننده در مسابقات دانشجویان شاهد و ایثارگر منطقه 3 می باشند

آخرین اخبار