ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در
حکمی دکتر محمد هادی موید، استاد گروه آموزشی مهندسی متالورژی و مواد دانشکده
مهندسی دانشگاه  را به مدت دو سال، در سمت رئیس کالج دانشگاه 
فردوسی مشهد منصوب
کرد.


در این حکم آمده است :


بنا به پیشنهاد معاون محترم آموزشی و تحصیلات
تکمیلی دانشگاه و با توجه به تجارب و شایستگی‌های جناب عالی، به موجب این حکم با
حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به سمت «رئیس کالج دانشگاه» منصوب می‌شوید.


امید است با اتخاذ سیاست‌های مناسب و با هدف ارتقای سطح علمی و توانمندی‌های
مهارتی و کارگاهی دانشجویان، ایجاد فرصت شکوفایی استعدادها وتعامل دانشگاه با
جامعه و نیز در راستای نهادینه سازی توان‌مندی تبدیل دانش به سرمایه از طریق ارائة
دوره‌های تخصصی، کاربردی و مهارت‌افزایی برای کارکنان شاغل در ارگان‌ها، مؤسسات،
نهادهای دولتی و غیر دولتی موفق و موید باشید
.


مدیریت گروه آموزشی مهندسی متالورزی و مواد در سالهای 81 الی 84 ، معاونت اداری و مالی
دانشکده مهندسی در سالهای 84 الی 86 و مدیر برنامه و بودجه معاوت طرح و برنامه
دانشگاه فردوسی مشهد در سالهای 86 الی 93 از
سوابق اجرایی دکتر محمد هادی موید می باشد.

آخرین اخبار