ارسال شده در تاریخ :

دکتر
محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی
دکتر مهران زنده بودی، استادیار
گروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه
دانشکده ادبیات و علوم انسانی را به مدت دو سال، به سمت مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه این
دانشکده
منصوب کرد.


در این حکم آمده است:


بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده ادبیات و علوم انسانی، به موجب
این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه این دانشکده
منصوب می شوید.


ضروری است برنامه مدون گروه را منطبق بر رویکردهای
آموزشی و پژوهشی دانشکده و بر اساس سند راهبردی دانشگاه تهیه و اجرای آن را با بهره
گیری از توان موجود در گروه در اولویت کاری خود قرار دهید. توفیق شما را از خداوند
متعال خواستارم.


دکتر مهران زنده بودی، استادیار
گروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه
دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دارای دکترای ترجمه شناسی از دانشگاه پاریس
است که مولف هشت عنوان کتاب و مترجم ده عنوان کتاب در حوزه ادبیات از جمله بیگانه
اثر آلبر کامو ، ارائه و چاپ چندین مقاله
علمی
پژوهشی
ISI در مجلات داخلی و خارجی همچنین راهنمایی و مشاوره بیش از 29
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد می باشد.


.


.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsiumآخرین اخبار