ارسال شده در تاریخ :دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر مصطفی رزمخواه،
دانشیار گروه آموزشی آمار را به مدت دو سال، به سمت معاون آموزشی دانشکده علوم ریاضی
دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.


در این حکم آمده است:


بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده
علوم ریاضی، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به سمت معاون
آموزشی و فرهنگی این دانشکده منصوب می شوید.


همکاری و همگرایی بیشتر بین گروههای آموزشی و اعضای هیأت علمی، بازنگری و به روز رسانی رشته ها و دروس، روان سازی
و پاسخ گویی به مشکلات دانشجویان از جمله انتظاراتی است که امیدوارم در اولویت برنامه
کاری خود قرار دهید.


توفیق روزافزون شما را از خداوند متعال خواستارم


دکتر مصطفی رزمخواه، دانشیار گروه آموزشی آمار دانشکده علوم ریاضی، چاپ 27 مقاله علمی در مجلات معتبر علمی-پژوهشی و
ISI ، شرکت در 11 کنفرانس معتبر ملی و بین المللی، راهنمایی 13 پایان نامه
کارشناسی ارشد آمار، مشاور 8 پایان نامه کارشناسی
ارشد آمار، راهنمایی 2 رساله دکتری آمار خاتمه
یافته و 3 رساله دکتری در حال اجرا در رشته آمار، مشاور 1 رساله دکتری رشته آمار ، مشاور 1 رساله دکتری رشته اقتصاد را در کار نامه
پژوهشی خود دارد .

نماینده انجمن آمار ایران در دانشگاه فردوسی مشهد ، سرپرست تیم مسابقات دانشجویی آمار ایران و نماینده
کالج دانشگاه در دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد از سوابق اجرایی دکتر مصطفی
رزمخواه می باشد.

.

 


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار