ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر
محمد مزینانی ، دانشیار گروه آموزشی مهندسی متالورژی و مواد را به مدت دو سال، به
عنوان مدیر گروه آموزشی مهندسی متالورژی و مواد دانشکده مهندسی منصوب کرد.


در این حکم آمده است :


بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده مهندسی، به موجب این حکم
با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه مهندسی متالورژی و
مواد این دانشکده منصوب می‌شوید.  برنامه‌ریزی، نظارت و اعمال مدیریت بر
عملکرد گروه در راستای پاسخگویی به نیازهای آموزشی و پژوهشی همکاران و دانشجویان و
استفاده از همه ظرفیت‌های گروه در جهت تحقق سند راهبردی دانشگاه مورد تأکید و
انتظار می‌باشد
.


توفیق روز افزونتان را از خداوند متعال خواهانم.


معاونت
گروه آموزشی مهندسی متالورژی و مواد در سالهای ۸۷ الی ۹۰ از سوابق اجرایی دکتر محمد مزینانی می باشد.

آخرین اخبار