ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس
دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر محمدحسن رستمی دانشیار گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات و معارف اسلامی را به سمت مدیر
گروه آموزشی علوم، قرآن و حدیث این دانشکده منصوب کرد.


در این حکم آمده است :


به پیشنهاد رئیس محترم
دانشکده الهیات، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به
عنوان  مدیر گروه آموزشی علوم، قرآن وحدیث این دانشکده منصوب می شوید.


ضروری
است برنامه مدون گروه را منطبق بر رویکردهای آموزشی و پژوهشی دانشکده و بر اساس
سند راهبردی دانشگاه تهیه و اجرای آن را با بهره گیری از توان موجود در گروه در
اولویت کاری خود قرار دهید.توفیق شما را از خداوند متعال
خواستارم.


لازم به ذکر است :  دکتر
محمدحسن رستمی دانشیار گروه آموزشی علوم
قرآن و حدیث دانشکده الهیات و معارف
اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد


ایشان مولف 4 جلد کتاب است
و دارای ارائه و چاپ بیش از 25
مقاله در مجلات فارسی و انگلیسی می باشد.


همچنین دکتر رستمی سابقه
حضور و ارائه مقاله در حدود 4 کنفرانس
داخلی و خارجی را دارد.


.


.



کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار