ارسال شده در تاریخ :

دکتر
محمد لگزیان، معاون طرح و برنامه دانشگاه فردوسی مشهد با حکم دکتر محمد حسین امید،
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به سمت دبیر منطقه
9 و عضو شورای سیاستگذاری دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و
فناوری منصوب شد.


شورای
سیاستگذاری دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هدف
برنامه ریزی سیاست های راهبردی بودجه دانشگاه ها و امکان سنجی پتانسیل های هر
دانشگاه و بررسی راهکارهای استفاده از این پتانسیل ها ایجاد شده است.


این
شورا بازوی هیأت امنای مناطق برای تصویب سندهای بودجه می باشد که مدیریت موثر
منابع، تنوع و پایداری و استقلال مالی واحدها را در نظر خواهد داشت.


لازم
به ذکر است دکتر لگزیان، دانشیار گروه آموزشی مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد
می باشد و از سوابق اجرایی وی می توان به مدیریت امور دانشجویی دانشگاه، معاونت
اداری و مالی دانشکده علوم اداری و اقتصاد، مدیریت گروه مدیریت دانشگاه فردوسی
مشهد اشاره کرد.

آخرین اخبار