ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در حکمی دکتر عادل سپهر استادیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه را به مدت دوسال به عنوان دبیر شورای راهبردی دانشگاه سبز دانشگاه فردوسی مشهدمنصوب کرد.

در حکم دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد آمده است:

با توجه به تجارب و شایستگی‌های جنابعالی به موجب این ابلاغ با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دوسال به عنوان دبیر شورای راهبردی دانشگاه سبز منصوب می‌شوید. اجرای سیاست‌های سازگار با محیط زیست و مدیریت تغییر نگرش و رفتار در میان جامعه دانشگاهی برای نهادینه کردن تفکرات عالی زیست محیطی در مواجهه با فرصت‌ها و چالش‌‌های جدید زیست محیطی و ارائه راهکارهای مناسب برای مدیریت منابع دانشگاه، کاهش هزینه های عمومی، جاری و مصارف انرژی، نهادینه نمودن تفکر مسئولیت پذیری محیطی و اجتماعی در جهت تعامل با بهره برداری از فناوری سبز از اهم امور محول به جنابعالی می‌باشد.

لازم به ذکر است دکتر عادل سپهر استادیار گروه آموزشی مدیریت مناطق خشک و بیابانی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.

آخرین اخبار