ارسال شده در تاریخ :

دکتر احمدرضا بهرامی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر
سعید عربان ، استادیار گروه آموزشی مهندسی
کامپیوتر دانشکده مهندسی را به سمت دبیری کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و
دانش   ICCK  2016
-


"International Conference on
Computer and Knowledge Engineering-ICCKE 2016" -


منصوب کرد.


.


لازم به ذکر است  کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و دانش در سال 1395 در دانشگاه
فردوسی مشهد برگزار خواهد شد.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار