ارسال شده در تاریخ :

دکتر
محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر رضا پیشقدم ، استاد گروه آموزشی
زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه را به مدت دو سال، به سمت معاون آموزشی و فرهنگی دانشکده ادبیات و
علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب
کرد.


در
این حکم آمده است:


نظر
به حسن سوابق و تجربیات ارزشمند جنابعالی و بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده ادبیات
و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، ضمن موافقت با استعفای شما از سمت معاونت پژوهش و فناوری
این دانشکده، به موجب این ابلاغ به مدت 2 سال به سمت معاون آموزشی و فرهنگی دانشکده
مذکور منصوب می شوید.


توفیق
جنابعالی را از خداوند متعال خواهانم.


 دکتر
رضا پیشقدم ، استاد گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد که 3 عنوان کتاب تالیف ، استاد راهنمای بیش از 120
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ، ارائه مقاله و چاپ 180 مقاله در مجلات داخلی و خارجی و حضور در بیش از
26 کنفرانس داخل و خارج را در کارنامه پژوهشی خود دارد


معاون
پژوهش و فناوری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در سالهای 93
الی 96 از سوابق اجرایی وی می باشد.

آخرین اخبار