ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در
حکمی دکتر جواد عباسی ، دانشیار گروه آموزشی
تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد را به مدت دو سال، به سمت معاون پژوهش و فناوری دانشکده ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه منصوب کرد.


در این حکم آمده است:


بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده ادبیات و علوم
انسانی و با توجه به تجارب و شایستگی های جناب عالی، به موجب این حکم با حفظ وظایف
آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به سمت معاون پژوهش و فناوری دانشکده ادبیات و علوم
انسانی منصوب می شوید. امید است با تلاش و بهره گیری از توانمندی اعضای محترم هیأت
علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارشناسان آن دانشکده در پیشبرد اهداف پژوهشی آن
دانشکده منطبق با سند راهبردی دانشگاه موفق باشید.


دکتر جواد عباسی ، دانشیار گروه آموزشی تاریخ ، تالیف 7 عنوان کتاب ، ارائه مقاله و چاپ بیش از 49
مقاله در مجلات داخلی و خارجی و حضور و
ارائه مقاله در بیش از 17 کنفرانس ملی و
بین المللی همچنین
استاد راهنمای بیش از 30 عنوان پایان نامه مقطع
کارشناسی ارشد و دکتری را در کارنامه پژوهشی خود دارد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار