ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر جعفر عبادی
، استادیار گروه آموزشی مهندسی برق دانشکده مهندسی را به مدت دو سال، به عنوان مدیر گروه آموزشی برق این دانشکده منصوب کرد.


در قسمتی از این حکم آمده است :


ضروری است برنامه مدون گروه را منطبق
بر رویکردهای آموزشی و پژوهشی دانشکده و براساس سند راهبردی دانشگاه تهیه و اجرای
آن را با بهره‌گیری از توان موجود در گروه در الویت کاری خود قرار دهید. نظارت و
اعمال مدیریت بر آزمایشگاه‌ها و کارکنان گروه در راستای پاسخگویی به نیازهای
آموزشی و پژوهشی سایر همکاران و دانشجویان و استفاده از همه ظرفیت‌های گروه در جهت
صرفه و صلاح دانشگاه مورد تأکید و انتظار می‌باشد. امیدوارم جایگاه برجسته گروه
مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد در کشور در پایان مسئولیت شما متعالی تر گردد
.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار