ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس
دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر بابک امین شهیدی استادیار گروه آموزشی مهندسی شیمی دانشکده مهندسی را به سمت رئیس پژوهشکده نفت و گاز دانشگاه فردوسی
مشهد منصوب کرد.


در این حکم آمده است :


بر اساس پیشنهاد معاون محترم
پژوهش و فناوری دانشگاه و نظر به تجربیات ارزنده جناب عالی، به موجب این حکم با
حفظ وظایف آموزشی، پژوهشی و فناوری به مدت دو سال به عنوان رئیس پژوهشکده نفت و
گاز دانشگاه فردوسی مشهد منصوب می شوید.


امید است با عنایت به سیاست
های دولت تدبیر وامید در حوزه پژوهش و فناوری با بهره گیری از منابع خارج از
دانشگاه، برقراری ارتباط مؤثر با سازمان های ذیربط و جذب اعتبارات مورد نیاز برای
انجام پژوهش های تقاضا محور در این پژوهشکده مؤفق و مؤید باشید.


لازم
به ذکر است دکتر بابک امین شهیدی استادیار گروه آموزشی مهندسی شیمی دانشکده مهندسی می باشد که
مشارکت
در راه اندازی گروه مهندسی شیمی صنایع گاز در دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1370، مدیر
گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی از سال 1371 تا 1378، رییس دبیرخانه شورای پژوهش و فناوری استان
خراسان از سال 1378 تا 1380، مدیر دفتر
مالکیت فکری دانشگاه فردوسی از سال 1383 تا آخر سال 1384، - رییس موسسه آموزش عالی
سجاد (غیر انتفاعی وابسته به وزارت علوم) 1379 تا 1381، عضو شورای پژوهشی سازمان حافظت محیط زیست خراسان
(نماینده دانشگاه فردوسی) از سال 1379 تا 1383، عضو شورای پژوهشی شرکت ملی گاز ایران از سال 79
تا سال 82، عضو شورای پژوهشی شرکت نفت
مناطق نفت خیز جنوب از سال 83 تا سال 90، مشاور و نماینده مدیر اجرایی طرح کلان ملی ذخیره
سازی زیر زمینی نفت و گاز از 27/12/91، عضو هیات مدیره انجمن مهندسی نفت ایران ، نماینده داشگاه فردوسی در کمیته رفع آلودگی هوای
مشهد در سازمان حفاظت محیط زیست خراسان از سال 80 تا سال 83، عضو
هیات تحریریه مجله مهندسی شیمی ایران، مشاور و داور مقالات مرتبط با مهندسی نفت در
مجله شیمی و مهندسی شیمی ایران ، و مجله تحقیق در علوم نفت را در کارنامه اجرائی
خود دارد.


همچنین
ایشان دارای یک عنوان ترجه کتاب و ارائه ، چاپ بیش از 48 عنوان مقاله در سمینارهای
داخلی و خارجی و چاپ این مقالات در نشریات علمی داخل و خارج را نیز در کارنامه خود
دارند.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار