ارسال شده در تاریخ :

بر اساس
احکام جداگانه از سوی دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، اعضای شورای
فناوری مرکز رشد علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب شدند.


در این
احکام که خطاب به دکترودیعی نوقابی عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد ، دکتر امیر ملک زاده مدیر توسعه و انتقال فناوری
دانشگاه و مدیر سازمان عامل منطقه ویژه علم و فناوری رضوی ، دکتر اکبری عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دکتر علی مشهدی معاون پژوهش و فناوری دانشکده علوم
تربیتی و روانشناسی صادر شده،  آمده است :


بر اساس
پیشنهاد رئیس مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه و با توجه به مراتب تعهد و شایستگی جناب
عالی به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی، پژوهشی و فناوری به عنوان عضو شورای فناوری
مرکز رشد علوم انسانی به مدت دو سال منصوب می شوید.


امید
است مرکز رشد دانشگاه بتواند با استعانت از باری تعالی و بهره گیری از تجارب و توانمندی
اعضای شورا و تلاش کارشناسان در راستای تحقق کامل اهداف دانشگاه کارآفرین موفق باشد.


..کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار