ارسال شده در تاریخ :

آقای دکتر جواد ابوالفضلی اصفهانی استاد گروه مهندسی مکانیک
دانشگاه فردوسی مشهد برای دومین دوره به عنوان عضو رسمی هیئت مدیره انجمن احتراق ایران
انتخاب شد.


دکتر ابوالفضلی پیش از این نیز سوابقی همچون عضویت در اولین
دوره هیئت مدیره انجمن احتراق ایران، حضور
در دومین و ششمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران به ترتیب عنوان دبیر کمیته علمی و دبیر
کنفرانس و عضو هیئت تحریریه نشریه علمی پژوهشی سوخت و احتراق را در کارنامه خود داشته
است
.


همچنین آقای دکتر محمدباقر
آیانی استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان بازرس علی البدل انجمن
احتراق ایران انتخاب شد.


حضور به عنوان دبیرکمیته علمی ششمین کنفرانس سوخت و احتراق
ایران از جمله سوابق کاری ایشان می‌باشد
.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار