ارسال شده در تاریخ :


جلسه انتخاب هیات موسس نماینده کارکنان روزمزدبیمه
ای دانشگاه فردوسی مشهد با حضور مدیر کارگزینی و رفاه دانشگاه و کارکنان روزمزد
بیمه ای دانشگاه در مهرماه جاری در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار
شد.


در ابتدای این جلسه مهندس ساقی مدیر کارگزینی و رفاه
دانشگاه، ضمن خیرمقدم به حاضرین توضیحاتی درخصوص طرح طبقه بندی مشاغل ارائه نمود و
سپس به سوالات کارکنان روزمزد بیمه ای دانشگاه
درخصوص دغدغه های حقوقی و استخدامی آنان پاسخ داد.


لازم به ذکر است دراین جلسه انتخابات هیات موسس نماینده کارکنان
روزمزدبیمه ای دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد و پس از شمارش آرا ، اعضا هیات موسس به شرح ذیل انتخاب
شدند:


محمود صنعتی تیرگان


محمدرضا فرخ پور


سیدمهدی میرشاه ولای


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار