ارسال شده در تاریخ :

در پانزدهمین کنگره علوم خاک
ایران که در شهریور ماه سال جاری در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد ، دکتر امیر فتوت ، استاد و عضو هیات
علمی گروه آموزشی علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ، به عنوان خاکشناس ممتاز واستاد برتر کشور
معرفی شد
.


شایان ذکر است :  کنگره
علوم خاک ایران  هر دو سال یکبار از سوی انجمن علوم خاک ایران که اعضای آن
ازمیان اعضاء هیأت علمی، دانشجویان و محققان علوم خاک ، کشاورزی و محیط زیست است،
برگزار می شود
.


این کنگره هردو سال یکبار در
یکی از دانشگاههای کشور برگزار می شود و  امسال دانشگاه صنعتی اصفهان میزبان
این کنگره بود و شرکت کنندگان برنامه های این همایش علمی را با محوریت خاک و محیط
زیست و با شعار خاک ، سلامتی و زندگی برگزار نمودند
و در بخش معرفی اساتید برتر دکتر امیر
فتوت ، استاد گروه آموزشی علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ، به
عنوان خاکشناس ممتاز و استاد برتر کشور معرفی شد
.


fotovat.


.
کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار