ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد حسن
انتظاری ، استاد گروه آموزشی شیمی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان تنها
عضو هیئت علمی ایرانی به عضویت در هیئت تحریریه نشریه

Ultrasonics sono  chemistry 
انتخاب
شد.


از جمله
افتخارات دیگر دکتر محمد حسن انتظاری ، استاد گروه آموزشی شیمی دانشکده علوم
دانشگاه فردوسی مشهد ، انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 1393 و قرار
گرفتن در زمره 20 دانشمند برتر کشور در حوزه نانو فناوری در سال 1395 است.


لازم به ذکراست
نشریه فوق در زمره نشریات معتبر علمی و در پایگاه استنادی

JCR
در رتبه
Q 1
نمایه شده است.


entezari


جهت مشاهده
جزئیات بیشتر می توانید به لینک زیر مراجعه نمائید
.


آخرین اخبار