ارسال شده در تاریخ :

به‌منظور
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه دانشگاهی تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه فردوسی
مشهد و بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس با حضور دکتر محمد کافی و سردار نجاتی
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان رضوی در روز دوشنبه 11 دی‌ماه
1396 امضا شد.


در این
جلسه که دکتر افخمی رئیس اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه همچنین کارشناسان
بنیاد استان نیز حضور داشتند بر موارد ذیل تأکید شد:


برگزاری
دوره‌های ضمن خدمت کارکنان و استادان در حوزه دفاع مقدس


تلاش
ویژه در جهت تهیه تاریخ شفاهی دانشگاه فردوسی مشهد در حوزه دفاع مقدس در قالب طرح پژوهشی
یا پایان‌نامه‌های تحصیلی


ترویج
کرسی‌های آزاداندیشی دفاع مقدس و درس دو واحدی دفاع مقدس در سطح دانشگاه


تلاش
در جهت تکمیل دانشنامه دفاع مقدس استانی


ترجمه
کتاب‌های برگزیده حوزه دفاع مقدس به زبان‌های دیگر و انتشار آن


811135


811136


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار