ارسال شده در تاریخ :

در چهارچوب گسترش همکاری‌های دانشگاه فردوسی
مشهد و دانشگاه سلیمانیه اقلیم کردستان عراق، تفاهم نامه همکاری علمی و آموزشی
میان مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه با دانشگاه
سلیمانیه در روز چهارشنبه 25 مرداد ماه
سال جاری به امضاء  دکتر احسان قبول، رئیس
مرکز فردوسی دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر
جلال فرج، نماینده رئیس دانشگاه و رئیس مرکز آموزش زبان‌های خارجی دانشگاه
سلیمانیه رسید.


این تفاهم نامه پس از آن امضا شد که تعداد 4
نفر از استادان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سلیمانیه به مدت سه هفته در دوره ‌
دانش افزایی زبان فارسی مرکز فردوسی دانشگاه فردوسی مشهد شرکت کردند و این استادان
در مرکز آموزش زبان‌های خارجی دانشگاه سلیمانیه به مدت 6 ماه بر اساس منابع و برنامه آموزشی مرکز آموزش زبان
فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه (مرکز فردوسی) به حدود 50 نفر دانشجوی دانشگاه سلیمانیه زبان
فارسی را آموزش دادند و درنهایت فرآیند
آموزش زبان فارسی در دانشگاه سلیمانیه به تائید دانشگاه فردوسی مشهد رسید.


براساس این قرارداد، مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس نیازها
و مقتضیات این دانشگاه، دوره های مشترک آموزش زبان فارسی در سلیمانیه  و
دوره های آموزش مجازی زبان فارسی را ارائه
خواهد کرد.


اولین توافق مشترک بر اساس این تفاهم نامه برگزاری آزمون جامع زبان
فارسی برای حدود 25 نفر از فارسی آموزان دانشگاه سلیمانیه طی یک سال آینده توسط
مرکز فردوسی می‌باشد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار