ارسال شده در تاریخ :

دانشگاه
فردوسی مشهد در راستای توسعه دیپلماسی علمی و ارتباطات بین المللی دانشگاه، قرارداد
برگزاری دوره مشترک مقطع دکتری در رشته مدیریت با رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه ورشو را امضاء کرد.


پروفسور
نواک رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه ورشوی کشور لهستان ، در روز چهارشنبه 27 بهمن ماه
95 در دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه در خصوص امضاء قرارداد همکاری برای برگزاری دوره مشترک در مقطع دکتری با دکتر جوان
جعفری رئیس این دانشکده به توافق رسیدند.


در این
دیدار که با حضور دکتر محمدرضا هاشمی معاون آموزشی دانشگاه ، دکتر عابدین واحدیان مظلوم
مدیر همکاریهای علمی بین المللی و امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه، دکتر عبدالرضا
جوان جعفری رئیس دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه و دکتر محمدرضا عباس زاده معاون آموزشی و فرهنگی
دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد صورت گرفت، قرارداد برگزاری دوره مشترک مقطع دکتری در رشته
مدیریت و تبادل دانشجو با دانشکده مدیریت دانشگاه ورشو به امضاء رسید.


لازم
به ذکر است این قرارداد همکاری  پس از بازدید، مذاکره و بررسی امکانات، تجهیزات و توانمندی
های دو دانشگاه صورت گرفت.


600147


600146


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsiumآخرین اخبار