ارسال شده در تاریخ :

روز
یکشنبه 5 دی ماه 1395، دکتر غفاری، استاد دانشگاه کمبریج انگلستان، از مرکز فردوسی
دانشگاه فردوسی مشهد بازدید کرد.


در
این بازدید، دکتر قبول ضمن خوش‌آمد گویی به معرفی مرکز آموزش زبان فارسی به غیر
فارسی زبانان دانشگاه در سطح ملی و بین المللی پرداخت و در ادامه این نشست، دو طرف
برای امضای تفاهم نامه ای با بخش شرق شناسی دانشگاه کمبریج به منظور اعزام
دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی در سال سوم به توافق اولیه رسیدند.


در
ادامه دکتر غفاری ضمن بازدید از این مرکز و آشنایی با تولیدات آموزشی آن، در نشستی
با استادان مرکز فردوسی دانشگاه فردوسی مشهد درباره پیشینه آموزش زبان فارسی در
انگلیس و شرایط آموزش زبان و ادبیات فارسی
در دانشگاه کمبریج توضیحاتی ارائه کرد.


در
همین راستا، اولین دانشجوی رشته زبان و
ادبیات فارسی دانشگاه کمبریج آقای سید قاسم رضوی بعد از چهار ماه دوره پیشرفته
زبان و ادبیات فارسی را با موفقیت به پایان رساند.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار