ارسال شده در تاریخ :

تفاهم
نامه همکاری های علمی و آموزشی دانشگاه
فردوسی مشهد و مرکز اسلامی کالگری کانادا به امضای دکتر احسان قبول رئیس مرکز آموزش
زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه و عبدالواحد زکی، نماینده مرکز اسلامی
المهدی کالگری کانادا رسید.


بر
اساس این تفاهم نامه که در روز شنبه 21 مرداد ماه 96 امضا شد ، مرکز فردوسی دانشگاه
فردوسی مشهد بر اساس نیازهای مرکز اسلامی المهدی کالگری، آموزش الکترونیک و
برگزاری کارگاه های تربیت مدرس  به صورت مجازی و همچنین دوره های کوتاه مدت و
بلند مدت آموزش زبان فارسی را ارائه خواهد کرد.


همچنین
برگزاری همایش ها و نشست های علمی مشترک، پذیرش فارسی آموزان دو طرف برای دوره های
زمانی تعیین شده و آموزش ایشان و ارائه مدرک آموزشی معتبر از سوی مرکز آموزش زبان
فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردئوسی مشهد (فردوسی) می‌باشد.


یادآور
می شود مرکز اسلامی المهدی ،مرکز فرهنگی آموزشی در شهر کالگری کانادا است که از یک
سال قبل بر اساس منابع و برنامه مرکز فردوسی، آموزش زبان فارسی را به کودکان و
نوجوانان افغانستانی مقیم کانادا آغاز کرده است و با توجه به تایید منابع و برنامه
مرکز فردوسی، نماینده این مرکز برای همکاری رسمی و گسترش روابط در دانشگاه فردوسی
مشهد حضور پیدا کرد.


این
مرکز دارای 23 فارسی آموز است که بنابر این تفاهم نامه آموزش مجازی زبان فارسی خود
را براساس سامانه مرکز فردوسی دانشگاه فردوسی مشهد شروع خواهند کرد. 


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار