ارسال شده در تاریخ :

با حضور دکتر غلامی وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری و  دکتر غفاری معاون فرهنگی وزارت
عتف، پروژه های ساختمان سرای اساتید و مرکز توسعه فناوریهای پیشرفته
دانشگاه فردوسی مشهد در روز جمعه اول دی ماه 1396 در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد افتتاح
خوهد شد.


.


.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار