ارسال شده در تاریخ :

صندوق
حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (بنیاد ملی علم ایران) به منظور حمایت از رساله
های دکتری در چارچوب سیاستهای راهبردی پژوهش و فناوری نظام ، کمک به هدایت رساله
های دکتری به سمت نیازهای اساسی پژوهش و فناوری کشور ، گسترش مرزهای دانش و استفاده
حداکثری از ظرفیت های بالقوه کشور تا تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1396 طبق ایین نامه
منتشر شده در سایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ثبت
نام می نماید.


دانشجویان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به سایت صندوق
حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور به نشانی زیر مراجعه نمایند.
www.insf.orgآخرین اخبار