ارسال شده در تاریخ :

از آنجایی که پردیس دانشگاه فضایی مشترک برای استفاده دو
دانشگاه فردوسی مشهد و علوم پزشکی مشهد بوده و می‏باشد و در سال‏های اخیر توسعه و تکمیل فضاهای آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد و انتقال آن به پردیس دانشگاه مستوجب لزوم اطلاع رسانی به
شهروندان و مراجعین دانشگاهی است، استفاده از یک تابلوی مشترک که نام مکان (پردیس
دانشگاه) و آرم دو دانشگاه فردوسی مشهد و علوم پزشکی مشهد بر روی آن درج گردیده است، معرف هویت دو دانشگاه می
باشد. چنین رویکردی حاکی از عمق تفاهم و تعامل میان دو دانشگاه دیرینه سال مشهد
است.


روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار