ارسال شده در تاریخ :

طی حکمی از سوی مهندس
مقدوری، معاون عمرانی استانداری خراسان رضوی ، دکتر محمد رضا جعفرزاده، استاد
گرایش آب گروه مهندسی عمران دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان 
مدیر مؤسسه تحقیقات، آموزش و مشاوره شهرداری های خراسان رضوی منصوب شد.


دکتر محمد رضا جعفر زاده با
27 سال سابقه فعالیت آموزشی، مدیریت گروه عمران (1374-1372) و معاونت پژوهشی
دانشکده مهندسی (1379-1376) دانشگاه فردوسی مشهد را در سوابق اجرایی خود دارد.

آخرین اخبار