ارسال شده در تاریخ :

دکتر
مرتضی کرمی مسئول کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد در همایش
برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی طراحی و
تدوین چارچوب مطالعات پشتیبان به منظور عینیت بخشیدن به فرایند بازنگری برنامه
درسی و شواهد قضاوتی جهت ارزیابی آن را اصلی ترین ویژگی متمایزکننده تجربه دانشگاه
فردوسی مشهد از تجارب سایر دانشگاه
­ها دانست.


همایش
برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی با تلاش حوزه معاونت آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و با
حضور سردار رحیم صفوی دستیار عالی فرماندهی معظم کل قوا و عضو شورای برنامه ریزی
آموزش عالی، دکتر حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان فارسی و رئیس شورای تحول علوم
انسانی، رئیس دانشگاه تربیت مدرس و مدیران معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و
فناوری در روز چهارشنبه 28 تیر ماه 96 در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. دکتر مجتبی
شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزیر علوم در این همایش گفت: تلفیق کارگروههای برنامه
ریزی و گسترش آموزش عالی در راستای هماهنگی و ارتباط بیشتر و رصد و نظارت بر روند
عملیاتی شدن برنامه های درسی در دانشگاهها صورت گرفت.


وی
با ارائه گزارشی از وضعیت آموزش عالی کشور از بعد جمعیت دانشجویی، رشته های تحصیلی
و مقایسه زیر نظام های مختلف آموزش عالی، به بیان اهداف آموزش عالی کشور در سند
چشم انداز بیست ساله، نقشه جامع علمی کشور و برنامه ششم توسعه پرداخت و گفت: اهداف
کمّی مورد نظر در این اسناد استخراج شده است و نقشه عمل معاونت آموزشی و شوراهای
برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی محسوب می شود.


دکتر
مرتضی کرمی مسئول کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این همایش به ارائه
تجربه دانشگاه فردوسی مشهد در این زمینه پرداخت.


وی
به ساختار سه سطحی برنامه ریزی درسی دانشگاه اشاره نموده و پیش بینی نقش تسهیل گر
برنامه درسی در دانشکده ها و عدم پیش بینی ساختار مشخص و محدود کننده در سطح گروه
را اصلی ترین وجوه این ساختار بیان نمودند. دکتر مرتضی کرمی طراحی و تدوین چارچوب
مطالعات پشتیبان به منظور عینیت بخشیدن به فرایند بازنگری برنامه درسی و شواهد
قضاوتی جهت ارزیابی آن را اصلی ترین ویژگی متمایزکننده تجربه دانشگاه فردوسی مشهد
از تجارب سایر دانشگاه
­ها دانست. تحلیل اسناد
فرادستی، بررسی برنامه
­های درسی دانشگاه­های برتر ایران و دنیا، پایش وضعیت
دانش آموختگان و دیدگاه کارفرمایان به عنوان بخش
­های اصلی این مطالعات معرفی شد و تاکید
نمودند هر گونه بازنگری برنامه درسی در هر سطحی منوط به انجام و ارائه اینگونه
مطالعات میباشد. مسئول کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی دانشگاه در ادامه ضمن تشریح
فرایند بازنگری برنامه درسی در دانشگاه، معیارهای ارزیابی برنامه درسی بازنگری شده
در سه محور غنی سازی، بومی سازی و ارزش مداری مطرح و فرایند ارزیابی را تشریح
نمود.


800303


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار