ارسال شده در تاریخ :

در چهارچوب گسترش همکاری های مرکز بین
المللی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه
اصفهان، قرارداد همکاری علمی و آموزشی میان این مرکز و دانشگاه اصفهان، به
امضای دکتر احسان قبول رئیس مرکز فردوسی دانشگاه و دکتر طیبی مشاور رئیس دانشگاه
اصفهان و مدیر همکاری های علمی بین المللی آن دانشگاه رسید.


بر اساس این قرارداد علمی- آموزشی که
در روز دوشنبه 16 مرداد ماه به امضای
طرفین رسید، بر اساس نیازها و مقتضیات
دانشگاه اصفهان، مرکز فردوسی دانشگاه فردوسی مشهد برنامه های آموزش زبان فارسی
را به دانشگاه ارائه خواهد کرد و نظارت بر اجرای صحیح این برنامه ها را نیز انجام خواهد داد .


برگزاری دوره های کوتاه مدت و
بلند مدت زبان فارسی برای فراگیران این زبان به صورت متقابل، فراهم کردن شرایط
پذیرش استادان معرفی شده، برگزاری دوره های پسا دکتری و اعزام استادان متخصص
آموزش زبان فارسی، انجام طرح های مشترک پژوهشی و برگزاری دوره های مشترک دانش
افزایی از دیگر بندهای این قرارداد علمی و آموزشی بود که طرفین در مورد این موارد به تفاهم رسیدند.
یادآور می شود مدت این قرارداد 2 سال می باشد که با موافقت طرفین قرارداد تمدید می
شود.در ادامه دکتر طیبی، مدیر همکاری
های علمی بین المللی دانشگاه اصفهان از امکانات و فضای آموزشی مرکز آموزش زبان
فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد بازدید کرد و امکانات و فضای مرکز
فردوسی را بسیار مطلوب ارزیابی کرد.


لازم به ذکر است پس از
بازدید مدیر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه اصفهان، کتاب های آموزش نوین فارسی
و سردیس دانشگاه فردوسی مشهد توسط دکتر قبول به ایشان  اهدا شد.


.


.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
آخرین اخبار