ارسال شده در تاریخ :

با پایان یافتن فرایند بازنگری برنامه راهبردی دانشگاه
فردوسی مشهد، سند راهبردی بازنگری شده دانشگاه فردوسی مشهد توسط رئیس دانشگاه به هر
یک از معاونت‌ها و واحدهای ستادی، ابلاغ شد.


در بازنگری این
سند،
جهت‌گیری‌های کلان آموزش عالی در سطح بین‌المللی، ملی و همچنین اولویت‌ها و
سیاست‌های خاص دانشگاه فردوسی مشهد با مشارکت گسترده و درخور تقدیر اعضای هیات‌علمی،
مسئولین دانشکده‌ها، مدیران ستادی، مشاوران و اعضای هیات رییسه دانشگاه به دقت
مورد توجه قرار گرفته است.


با بهره‌گیری از نتایج بررسی‌ها و مشارکت
دانشگاهیان، این سند مورد بازخوانی و بازنگری قرار گرفته و شاخص‌ها و اهداف کمی،
در راستای حصول اطمینان از حرکت دانشگاه در مسیر تحقق چشم‌انداز، تدوین و در شورای
راهبری بازنگری سند راهبردی دانشگاه مطرح و مورد تصویب قرار گرفته است.

آخرین اخبار