ارسال شده در تاریخ :

در حکمی که از سوی دکتر
کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد صادر شد، دکتر حمیدرضا پور رضا ، دانشیار گروه آموزشی
مهندسی کامپیوتر دانشکده مهندسی به مدت دو سال دیگر
در سمت معاون پژوهش و فناوری
دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد ابقا شد.


معاونت پژوهش و فناوری
دانشکده مهندسی در حال حاضر همچنین مدیریت گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر در سالهای
84 الی 86 و 90 الی 92 از سوابق اجرایی دکتر حمید رضا پور رضا می باشد.

آخرین اخبار