ارسال شده در تاریخ :

دکتر
محمود سعید رضوانی دانشیار گروه آموزشی علوم تربیتی دانشگاه بر اساس حکمی که از سوی دکتر کافی، رئیس
دانشگاه فردوسی مشهد صادر شد، با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال دیگر در
سمت در سمت مدیر گروه پژوهشی تعلیم و تربیت اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم
انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ابقا شد.


در
این حکم آمده است :


بنا
به پیشنهاد رئیس محترم پژوهشکده مطالعات اسلامی
در علوم انسانی، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال در سمت
مدیر گروه پژوهشی تعلیم و تربیت اسلامی آن پژوهشکده ابقا می شوید. توفیق روزافزون شما
را از خداوند متعال خواستارم.


دکتر
محمود سعید رضوانی دانشیار گروه آموزشی علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد که در کارنامه علمی خود تالیف 3 عنون کتاب و استاد
راهنمای بیش از 46 پایان نامه و بیش از 37 عنوان مقاله چاپ شده در مجلات علمی داخل
و خارج و حضور یا ارائه مقاله در بیش از 48 کنفرانس داخلی و خارجی دارد.


معاونت
پژوهش و فناوری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی در سالهای 84 الی 86 و ریاست دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی در
سالهای 85 الی 88 و مدیر گروه پژوهشی تعلیم و تربیت اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی
در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در
حال حاضر از سوابق اجرائی دکتر محمود سعید
رضوانی می باشد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار