ارسال شده در تاریخ :

در
حکمی که از سوی دکتر کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد صادر شد، دکتر حسین صابری، استاد
گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانشگاه فردوسی مشهد با حفظ وظایف آموزشی
و پژوهشی به مدت دو سال دیگر در سمت
مدیر نشر آثار علمی دانشگاه فردوسی مشهد ابقا شد.


دکتر حسین صابری، استاد 
گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد که 
تالیف
9 عنوان کتاب در کارنامه خود دارد  که
دو عنوان کتاب به صورت تدریس در دانشگاه های کشور استفاده می شود و دارای بیش از 30 عنوان کتاب ترجمه می باشد.


کتاب های تالیف و ترجه وی از جمله کتاب تاریخ فرق اسلامی2 در سال 1384 از سوی دانشگاه تهران کتاب برتر دانشگاهی شناخته
شده است و کتاب فقه
و مصالح عرفی در جشنواره پژوهشهای برتر دفتر
تبلیغات اسلامی خراسان (پاییز
1384 مورد تقدیر قرار گرفته و کتاب اسلام و هنر در ششمین دوره کتاب سال دانشجویی در آبان 78 مرتبه اول را در گروه دین و فلسفه احراز کرده و در دومین جشنواره قصه های قرآنی در مهر سال 84 نیز رتبه سوم ترجمه را دربخش ترجمه
پژوهش به دست آورده است همچنین کتاب اعجاز بیانی
قرآن در پنجمین دوره کتاب سال دانشجویی (آبان (77رتبه دوم گروه اختصاصی خود را احراز کردهاست و کتاب ـ وضوی پیامبر این کتاب در جشنواره دوسالانه نماز در آبان 78 رتبه دوم را در گروه ترجمه احراز کرده است.
دکتر حسین صابری بیش از 36
مقاله در مجلات داخلی و خارجی ارائه نموده
که به چاپ رسیده است و در حال حاضر
مدیر نشر آثار علمی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار