ارسال شده در تاریخ :

دکتر
محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی آقای دکتر محمدمهدی فراحی، استادیار
گروه آموزشی مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد را به مدت دو سال دیگر در سمت
مدیریت فرایند ها و ساختار معاونت طرح و برنامه دانشگاه فردوسی مشهد ابقا کرد.


در قسمتی
از این حکم آمده است:


بنا
به پیشنهاد معاون محترم طرح و برنامه دانشگاه و با توجه به تجارب و شایستگی های
جناب‌عالی، ضمن تشکر از زحمات ارزشمندتان در طی مدت تصدی مسئولیت مدیریت فرآیندها
و ساختار معاونت طرح و برنامه، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به
مدت دو سال در این سمت ابقاء می‌شوید
. موفقیت
شما را در انجام وظایف محوله از خداوند متعال خواستارم.


دکتر محمد مهدی فراحی، از
سال 93 تاکنون نیز پست مدیریت فرایند ها و ساختار معاونت طرح و برنامه دانشگاه
فردوسی مشهد را در پیشینه اجرایی خود دارد.

آخرین اخبار