ارسال شده در تاریخ :


دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی آقای دکتر حمیدرضا طاهری ، دانشیار گروه آموزشی  رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی را به مدت دو سال دیگر، به عنوان مدیریت تربیت بدنی دانشگاه  فردوسی مشهد منصوب کرد.


ریاست دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ، مدیریت تربیت بدنی دانشگاه، عضویت در شورای راهبردی
ورزش دانشگاه های کشور ، عضویت در شورای نظارت و ارزیابی ورزش دانشگاه های
کشور و دبیر کل سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه های کشور
از سوابق اجرایی دکتر حمیدرضا طاهری می باشد.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار