ارسال شده در تاریخ :

در حکمی که از سوی دکتر کافی، رئیس
دانشگاه فردوسی مشهد صادر شد، دکتر جواد ساده ، استاد گروه آموزشی مهندسی برق با
حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال دیگر در سمت معاونت آموزشی و فرهنگی
دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد ابقا
شد.


در قسمتی از این حکم آمده است:


" همکاری و همگرایی بیشتر بین
گروه های آموزشی و اعضای هیأت علمی، بازنگری و به‌روز رسانی رشته ها و دروس و پاسخ‌گویی
به جامعه و به ویژه دانشجویان از جمله انتظاراتی است که امیدوارم در دور جدید مسؤولیت
در اولویت برنامه کاری خود قرار دهید
."


دکتر ساده، استاد گروه مهندسی برق،
از سال 92 عهده دار معاونت آموزشی و فرهنگی دانشکده مهندسی بوده و مدیریت گروه مهندسی برق از سال 86 تا 88 را نیز در پیشینه
اجرایی خود دارد.

آخرین اخبار