ارسال شده در تاریخ :

آیین
دید و بازدید نوروزی با حضور هیأت رئیسه دانشکده، اعضاء هیات علمی و کارکنان در دانشکده
های دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


در
این مراسم پس از سخنان مسئولان دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، علوم ، علوم اداری و اقتصادو دانشکده مهندسی در خصوص برنامه ها و اقدامات انجام شده
در سال 1395 و ارائه برنامه های سال 1396 ضمن تقدیر از زحمات و خدمات همکاران پذیرایی
انجام شد .


egh.2


دانشکده علوم اداری و اقتصاد


egh.1


دانشکده علوم اداری و اقتصاد


ad.1


دانشکده  ادبیات و علوم انسانی


ad.2


 دانشکده  ادبیات و علوم انسانی


ol.1


دانشکده عاوم


ol.3


  دانشکده عاوم


ol.2


  دانشکده عاوم


m.1


دانشکده  مهندسی 


m.2


دانشکده  مهندسی  
آخرین اخبار