ارسال شده در تاریخ :

رئیس
دانشکده ادبیات و علوم انسانی به همراه اعضای شورای این دانشکده، روز یکشنبه، 19 شهریور
ماه از باشگاه مفاخر و پیشکسوتان دانشگاه بازدید و در جریان فعالیت های مرکز آثار مفاخر
و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد قرار گرفتند.


در این
نشست، دکتر ساکت، رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه گزارشی از فعالیت های
مرکز ارائه کرد و گفت: دانشکده ادبیات و علوم انسانی با توجه به اینکه قدیمی ترین دانشکده
دانشگاه فردوسی مشهد است، نقش مهمی در تاریخ دانشگاه داشته و دارد و لذا همکاری مرکز
آثار مفاخر و اسناد دانشگاه و دانشکده ادبیات و علوم انسانی برای ثبت و تدوین این تاریخ
بسیار اساسی است.


در ادامه
دکتر رادمرد، رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی در خصوص زمینه های همکاری توضیح داد
و اضافه کرد: در اختیار قرار دادن رونوشت اسناد و مدارک دانشکده به مرکز، همکاری در
برنامه ریزی برای نکوداشت مفاخر دانشکده، همکاری برای ایجاد طرح های هویت بخشی در دانشکده،
تهیه و تدوین تاریخ شفاهی دانشکده و برگزاری نمایشگاه مشترک در خصوص مفاخر دانشکده
از مواردی است که می تواند در قالب همکاری دانشکده ادبیات و علوم انسانی و مرکز آثار
مفاخر و اسناد دانشگاه به انجام برسد.


دکتر
پیش قدم، معاون آموزشی و فرهنگی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد  نیز پیشنهاداتی برای فعالیت های مرکز ارائه
کرد و یادآور شد: تمرکز بر روی دانشجویان خارجی و توجه به بعد بین المللی شناسایی مفاخر
دانشگاه، معرفی مشاهیر دانشکده در فضاهای خالی دانشکده و ارتباط موثر با معاونت فرهنگی
و اجتماعی دانشگاه می تواند در راستای هدف اصلی مرکز که معرفی مفاخر به نسل جوان است
مفید واقع شود.


دکتر
عباسی، معاون پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی همچنین با تاکید بر حضور مرکز به
عنوان عضو ناظر در طرح های تاریخ شفاهی دانشگاه، خاطرنشان کرد: ایجاد تندیس مشاهیر
و مفاخر در راهروهای جنبی دانشکده می تواند در هویت بخشی به دانشکده ها مثمر ثمر باشد.


دکتر
ایمان پور، مدیر گروه تاریخ دانشکده نیز با بیان اینکه دانشکده ادبیات از نظر ساختمانی
هیچ نشانه ای از تاریخ و فرهنگ کهن ایران ندارد، اظهار کرد: مرکز آثار مفاخر و اسناد
دانشگاه با توجه به شناختی که از تاریخ و قدمت دانشگاه فردوسی مشهد دارد، باید در زمینه
سازه های دانشکده ها وارد شود و دانشگاه باید از نظرات کارشناسی این مرکز استفاده کند.


دکتر
قوام، مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی در این نشست با اشاره به لزوم ارتباط موثر این
گروه و مرکز عنوان کرد: آگاهی از آیین نامه ها و اهداف کلان و همچنین شناسایی چشم انداز
مرکز، برای ادامه همکاری ها ضروری است.


دکتر
علیزاده، مدیر گروه زبان شناسی، دکتر زنده بودی، مدیر گروه زبان و ادبیات فرانسه و
دکتر عرب، مدیر گروه زبان و ادبیات عرب نیز برگزاری نکوداشت برای مفاخر گروه های آموزشی
در دانشکده و حضور گروه های آموزشی دانشگاه در باشگاه مفاخر و پیشکسوتان را مهم دانستند
و پیشنهادهایی برای فعالیت های مرکز ارائه کردند.


800564


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار