ارسال شده در تاریخ :

با
تلاش شورای راهبردی دانشگاه سبز  و با همکاری مدیریت اداری و پشتیبانی
دانشگاه فردوسی مشهد، فرآیند برنامه ریزی طرح دوچرخه های اشتراکی دانشگاه فردوسی
مشهد آغاز به کار نموده است.


خانم
دکتر طباطبائی مسئول دفتر دانشگاه سبز دانشگاه فردوسی مشهد در گفتگو با روابط
عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در تکمیل این خبر اظهار داشت: از تمامی دانشگاهیان
گرامی صمیمانه تقاضا می گردد در صورت داشتن هرگونه پیشنهاد و نظرات، از راههای
ارتباطی ذیل استفاده نمایند و دانشگاه سبز دانشگاه فردوسی مشهد را یاری نمایند.


آدرس
پست الکترونیکی
 : Green@ferdowsi.um.ac.ir


شماره
تماس دفتر دانشگاه سبز : 05138802226
.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsiumآخرین اخبار