ارسال شده در تاریخ :

نمایشگاه پدافند غیرعامل با هماهنگی کمیته پدافند
غیرعامل دانشگاه و توسط اداره حفاظت فیزیکی و انتظامات دانشگاه از روز شنبه 6 آبان
لغایت روز پنج شنبه 11 آبان ماه 1396 در درب شمالی پردیس
دانشگاه فردوسی مشهد بر پا شده است.


shahedy


آقای ایمن شهیدی مدیر حراست دانشگاه فردوسی
مشهد در تکمیل این خبر افزود: این نمایشگاه
به منظور فرهنگ سازی و ارتقاء سطح دانش و آگاهی مخاطبین ایجاد شده است که دارای غرفه
های :


ارائه کتاب با موضوعات مرتبط با پدافند غیرعامل


نمایش پایان نامه های دانشجویان ارشد و دکتری دانشگاه


نمایش فیلم های آموزشی و کلیپ های مرتبط با موضوع
پدافند غیرعامل


بروشورهای آموزشی مرتبط با موضوع پدافند غیر عامل
است.


لازم
به ذکر است در حاشیه این نمایشگاه به منظور افزایش آگاهی دانشجویان و سایر مخاطبین
اقدام به برگزاری مسابقات بطور روزانه شده که هر روز در پایان زمان فعالیت نمایشگاه به سه نفر به قید قرعه کارت هدیه 500000 ریالی اهدا
خواهد شد.


این نمایشگاه هر روز از ساعت 9 صبح الی 18 فعال
می باشد.


800856800858800857


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار