ارسال شده در تاریخ :

مراسم
افتتاح آزمایشگاه علوم خاک دانشگاه فردوسی مشهد روز چهار شنبه اول دی ماه 95 در
محل دانشکده کشاورزی با حضور دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر شاهنوشی
رئیس دانشکده کشاورزی و جمعی از اساتید و دانشجویان این دانشکده برگزار گردید.


دکتر
کافی در این مراسم ضمن ایراد سخنرانی به سوابق تلاش دانشگاه برای تاسیس این
آزمایشگاه اشاره نموده و اظهار داشت هرجا کلمه سبز و کشاورزی به کار می رود بحث
زیربنائی آن خاک است. لذا دانشگاه فردوسی مشهد سعی در رفع کاستی های آموزشی و
پژوهشی در این حوزه دارد.


دکتر
شاهنوشی نیز در این مراسم اظهار داشت به توجه به معضلات خاک از قبیل شوری،کیفیت و
غیره ضرورت ایجاد چنین آزمایشگاه هایی وجود داشته و امید است با تاسیس این
آزمایشگاه نیازهای پژوهشی و آموزشی این حوزه در شمال شرق کشور تامین گردد.


دکتر
امامی مدیر گروه خاک شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: شعار ما خاک
سالم انسان سالم بوده و توجه به تغذیه متعادل گیاهان از خاک و سالم نگه داشتن خاک
حاصلخیز تاثیر مستقیم بر سلامت انسان دارد. وی درخوصوص این آزمایشگاه اظهار داشت
کلیه فرایندهای آنالیز خاک، آب و گیاه در این آزمایشگاه قابل انجام بوده و می تواند
آزمایش های مربوط به آلودگی منابع و عناصر غذایی خاک آزمایشات بیولوژی خاک و
فیزیکی خاک در آن صورت پذیرد.


003


004


005

آخرین اخبار