دانشكده ها


دانشكده دامپزشكي


 

سايت دانشكده


دانشكده‌ دامپزشكي‌ دانشگاه‌ فردوسي‌ مشهد درسال‌ 1370 با مجوز وزارت‌ علوم ، تحقيقات و فناوري تأسيس‌ گرديد. هدف‌ از تأسيس‌ دانشكدة‌دامپزشكي‌ تأمين‌ نيروي‌ انساني‌ متخصّص‌ وماهر براي‌ ارائة‌ خدمات‌ بهداشتي‌، درماني‌ وتحقيقاتي‌ در زمينه‌هاي‌ مختلف‌ علوم‌دامپزشكي‌ و حفظ‌، توسعه‌ و تأمين‌ بهداشت‌ وسلامت‌ انسان‌ و جامعه‌ كه‌ از مواد پروتئيني‌ بامنشأ دامي‌ استفاده‌ مي‌كنند،بوده‌ است‌. به‌ لحاظ‌گستردگي‌ و پراكندگي‌ استان‌ خراسان‌ و جمعيت‌زياد دامي‌ موجود در اين‌ استان‌ و اهميت‌اقتصادي‌ آن‌ از لحاظ‌ توليد فرآورده‌هاي‌پروتئيني‌ مورد نياز كشور، ضرورت‌ تأسيس‌چنين‌ دانشكده‌اي‌ از دير هنگام‌ احساس‌ مي‌شد.اميد است‌ كه‌ بتوان‌ در جهت‌ حصول‌ خود كفايي‌اقتصادي‌ و كاهش‌ ضايعات‌ دامي‌ و در نهايت‌كاهش‌ واردات‌ دامي‌ به‌ كشور، گامهاي‌ مؤثري‌برداشت‌. فعاليتهاي‌ آموزشي‌ دانشكده‌ دامپزشكي‌ ازمهرماه‌ 1371 با پذيرش‌ 48 نفر دانشجو در دومقطع‌ دكتري‌ حرفه‌اي‌ و كارداني‌ آغاز شد .

 

 درحال‌ حاضر تعداد474 دانشجو در سه مقطع‌ كارشناسي، دكتري حرفه اي و دكتري تخصصي  اين‌ دانشكده‌ به‌تحصيل‌ اشتغال‌ دارند.لازم به ذكر است كه مقطع كارشناسي علوم آزمايشگاهي دامپزشكي جايگزين مقطع كارداني شده است .در اين دانشكده 43 عضو هيأت‌ علمي‌و 35 تن  كادر اداري‌ به‌ فعاليت‌مشغولند. دانشجويان‌ مقطع‌ دكتري‌ حرفه‌اي‌دامپزشكي‌، با گذراندن‌ دورة‌ آموزشي‌ شش‌ ساله‌در قالب‌ دوازده‌ نيمسال‌ تحصيلي‌ همراه‌ باگذراندن‌ رسالة‌ تحقيقاتي‌ با اخذ درجة‌ دكتري‌حرفه‌اي‌ دامپزشكي‌ و دانشجويان‌ مقطع‌ كارشناسي علوم آزمايشگاهي ‌دامپزشكي‌ با گذراندن‌ دوره‌ آموزشي‌ دو ساله‌ درقالب‌ چهار نيمسال‌ تحصيلي‌ با اخذ درجه‌كارشناسي دامپزشكي‌ فارغ‌ التحصيل‌ مي‌شوند. اعضاي‌ هيأت‌ علمي‌ اين‌ دانشكده‌ در انجام‌فعاليتهاي‌ پژوهشي‌ و تحقيقاتي‌ بسيار فعال‌ بوده‌و نتايج‌ حاصل‌ از تحقيقات‌ آنها در زمينه‌هاي‌مختلف‌ بيماريهاي‌ دامي‌ و سلامت‌ دام‌ و تامين‌بهداشت‌ عمومي‌، اثرات‌ مفيد و ارزنده‌اي‌ داشته‌است‌. به‌ علاوه‌ اين‌ دانشكده‌ با نهادها وسازمانهاي‌ اجرايي‌ بسياري‌ از جمله‌ وزارت‌جهاد سازندگي‌، ادارة‌ كل‌ دامپزشكي‌، مؤسسه‌تحقيقات‌ واكسن‌ و سرم‌ سازي‌ رازي‌، جهاددانشگاهي‌، دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ و... همكاري‌داشته‌ و طرحهاي‌ مشترك‌ آموزشي‌ و تحقيقاتي‌و مشاوره‌اي‌ در زمينه‌هاي‌ مختلف‌ به‌ اجرا درآورده‌ است‌.رشته هاي تحصيلي موجود در دانشكده دامپزشكي
نام‏رشته مقاطع تحصيلي موجود در هر رشته
بيماريهاي داخلي دامهاي بزرگ دكتري تخصصي
انگل شناسي PH.D
بيوتكنولوژي  دامپزشكي PH.D
پاتولوژي دامپزشكي دكتري تخصصي
بافت شناسي مقايسه اي PH.D
دامپزشكي عمومي دكتري حرفه اي
كارشناسي ناپيوسته علوم آزمايشگاهي دامپزشكي كارشناسيتعداد اعضاي هيات علمي دانشكده دامپزشكي
گروه آموزشي استاد دانشيار استاديار مربي جمع
علوم پايه - 2 6 1 9
پاتوبيولوژي 2 3 4 2 11
علوم درمانگاهي 3 7 9 - 19
بهداشت مواد غذايي و ابزيان - 3 1 - 4
جمع  5 15 20 3 43

 روساي دانشكده ازآغاز تا كنون
نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران تصدي
دكتر خليل كريمي مربي 70 تا 74
دكتر غلامرضا محمدي مربي 74 تا 75
دكتر محمدرضا اصلاني استاديار 75 تا 77
دكترسيد ابوالقاسم نقيبي استاديار 77 تا 86
دكتر محسن ملكي دانشيار 86 ادامه داردمعاونان آموزشى و دانشجوئي دانشكده از آغاز تاكنون
نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران ‏تصدى
دكتر مجيد قدوسي مربي 70 تا 71
دكتر ابوالقاسم نقيبي استاديار 71 تا 72
دكتر حسام دهقاني مربي 72 تا 75
دكتر احمد رضا موثقي استاديار 75 تا 80
دكتر سارنگ سروري استاديار 80 تا 81
دكتر غلامرضا محمدي استاديار 81 ادامه داردمعاونان پژوهشي دانشكده ازسال 72 تاكنون
نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران تصدي
دكتر غلامرضا محمدي مربي 72 تا 73
دكتر كامران شريفي مربي 73 تا 74
دكتر غلامرضا رزمي استاديار 74 تا 76
دكتر محمد رضا صديقي استاديار 76 تا 79
دكتر غلامعلي كليدري استاديار 79 تا 84
دكتر غلامرضا رزمي دانشيار 84 ادامه داردمعاونان اداري و مالي دانشكده از آغاز تاكنون
نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران ‏تصدى
دكتر ابوالقاسم نقيبي استاديار 70 تا 71
محمد رضا باسامي مربي 71 تا 74
كامران شريفي مربي 74 تا 74
دكتر محمد رضا اصلاني استاديار 74 تا 75
دكتر حسام الدين سيفي استاديار 75 تا 77
دكتر غلامرضا هاشمي تبار استاديار 77 تا 88
دكتر عباس ابويساني استاديار 88 ادامه دارد


توجه: برای مشاهده برنامه تحصیلی بر روی تصویر کلیک کنید

رشته ها و گرایش های تحصیلی

رشته و گرایش كارداني کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها