دانشكده ها


دانشكده كشاورزى


سايت دانشكده
دانشكده‌ كشاورزي‌ دانشگاه‌ فردوسي‌ مشهد درسال‌ 1352 با هدف‌ تأمين‌ نيروي‌ انساني‌متخصص‌ و ماهر در رشته‌هاي‌ گوناگون‌كشاورزي‌ تاسيس‌ شد. و از آن‌ زمان‌ تاكنون‌، اين‌دانشكده‌ در چارچوب‌ فعاليت‌هاي‌ آموزشي‌وپژوهشي‌ به‌ هدايت‌ علمي‌ بخش‌ كشاورزي‌پرداخته‌ است‌. افزايش‌ كمي‌ و كيفي‌ فعاليتهاي‌ تحقيقاتي‌، آموزشي‌،خدماتي‌ و ترويج‌ در حوزه‌ «دانش‌ كشاورزي‌» نيازمند سرمايه‌ گذاري‌ عقلايي‌، خلاقيت‌ و به‌ كارگيري‌ روشهاي‌ نوين‌است‌. هدف‌ كلي‌ تأسيس‌ چنين‌ دانشكده‌اي‌ درشرق‌ كشور تأمين‌ نيروي‌ انساني‌ در سطح‌كارشناسي‌، كارشناسي‌ ارشد و دكتري‌ جهت‌ پيشبرد فعاليت‌هاي‌ برنامه‌ ريزي‌، توليد، تبديل‌، نگهداري‌ و توزيع‌ محصولات‌ كشاورزي‌ و مواد غذايي‌ براي‌ جمعيت‌ روزافزون‌ كشوربوده‌ است‌.

فعاليتهاي‌ آموزشي‌ دانشكدة‌ كشاورزي‌مشهد ازمهرماه‌ 1353 با پذيرش‌ 43 دانشجو دردو رشتة‌ كارشناسي‌ زراعت‌ و اصلاح‌ نباتات‌ وعلوم‌ و صنايع‌ غذايي‌ آغاز شد و در سالهاي‌ بعدبه‌ ترتيب‌ زير ادامه‌ يافت‌: رشته‌ كارشناسي‌ دامپروري‌ با پذيرش‌ 38دانشجو (مهر 54)، كارشناسي‌ ارشد دامپروري‌با پذيرش‌ 6 دانشجو (بهمن‌ ماه‌ 65)، كارشناسي‌ارشد زراعت‌ با پذيرش‌ 6 دانشجو (بهمن‌ ماه‌66)، دورة‌ كارشناسي‌ آبياري‌ با پذيرش‌ 45دانشجو (بهمن‌ماه‌ 67)، دورة‌ كارشناسي‌گياه‌پزشكي‌ با پذيرش‌ 20 دانشجو (مهرماه‌ 70)،كارشناسي‌ ارشد آبياري‌ با پذيرش‌ 6 دانشجو درسال‌ 70، دورة‌ كارشناسي‌ ارشد صنايع‌ غذايي‌ با6 دانشجو در سال‌ 72، دورة‌ كارشناسي‌ اقتصادكشاورزي‌ با پذيرش‌ 20 دانشجو در سال‌ 73،دوره‌ كارشناسي‌ باغباني‌ با پذيرش‌ 25 دانشجودر سال‌ 73، دوره‌ كارشناسي‌ خاكشناسي‌ باپذيرش‌ 20 دانشجو در سال‌ 73، دورة‌كارشناسي‌ ماشينهاي‌ كشاورزي‌ با پذيرش‌ 18دانشجو در سال‌ 73، كارشناسي‌ ارشدگياه‌پزشكي‌ با پذيرش‌ 6 دانشجو در سال‌ 74،دورة‌ دكتري‌ زراعت‌ با پذيرش‌ 6 دانشجو در سال‌73، دورة‌ دكتري‌ علوم‌ دامي‌ با پذيرش‌ 5دانشجو در مهرماه‌ 75، دورة‌ كارشناسي‌ ارشدشناسايي‌ و مبارزه‌ با علفهاي‌ هرز 4 دانشجو درسال‌77، دوره‌ كارشناسي‌ ارشد بيوتكنولوژي‌كشاورزي‌ با 4 دانشجو در سال‌ 77، كارشناسي ارشد خاك‌شناسي در سال 79 با 5 دانشجو و دكتري‌ صنايع‌ غذايي‌ با پذيرش‌ 11دانشجو در مهرماه‌ 77 و بالاخره دوره كارشناسي ارشد باغباني در سال 81 با 3 دانشجو فعاليت‌ خود را ادامه‌ داده‌است‌. پيشنهاد ايجاد دوره دكتري بيوتكنولوژي كشاورزي و كارشناسي ارشد هواشناسي كشاورزي به تصويب وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري رسيده است و قرار است از سال 82 دانشجو در اين رشته پذيرفته شود. هم اكنون پيشنه ايجاد رشته كارشناسي ارشد اقتصاد كشاورزي به عنوان رشته مصوب شوراي دانشگاه به شوراي گسترش وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري ارائه شده است. دانشكده‌ كشاورزي‌ در حال‌ حاضر داراي‌ 110  عضو هيأت‌ علمي‌ (شامل‌ 16 استاد، 27دانشيار، 53 استاديارو 14 مربي‌ )، 31 نفركارشناس‌ آموزشي‌ و 172 نفر كادر اداري ‌است‌ و در آن‌ 1588 دانشجوي كارشناسي‌، 491 دانشجوي كارشناسي‌ ارشد و 197 دانشجوي دكتري‌ مشغول‌ به‌ تحصيل‌ مي‌باشند. دانشجويان‌ اين‌ دانشكده‌ با گذراندن‌ يك‌ دورة‌ آموزشي‌ چهارساله‌ (هشت‌ نيمسال‌تحصيلي‌) با اخذ درجة‌ «ليسانس‌ مهندسي‌» و طي يك دوره حداقل دو ساله موفق به اخذ مدرك كارشناسي ارشد و نيز يك دوره 5/4 ساله دوره دكتري خويش را به اتمام مي‌رسانند.

اين‌دانشكده‌ از بدوتاسيس‌ تا كنون‌ حدود 4000 دانش‌ آموخته‌ در مقاطع‌ مختلف‌تحصيلي‌ و در رشته‌هاي‌ گوناگون‌ داشته‌ است‌.نتايج‌ حاصله‌ از فعاليتهاي‌ تحقيقاتي‌ اعضاي‌هيأت‌ علمي‌ اين‌ دانشكده‌ در سالهاي‌ گذشته‌ آثارمفيد و ارزنده‌اي‌ در برنامه‌ريزي‌هاي‌ كشاورزي‌در نهادهاي‌ اجرايي‌ و همچنين‌ افزايش‌محصولات‌ كشاورزي‌ داشته‌ است‌. اعضاي‌هيأت‌ علمي‌ اين‌ دانشكده‌ با نهادها و سازمانهاي‌اجرايي‌ بسياري‌ مانند : وزارت‌ جهاد كشاورزي‌، وزارت‌ نيرو، سازمان‌ جنگلها و مراتع‌، ادارة‌ كل‌ صنايع‌ و استاندارد و...همكاري‌ داشته‌ و طرحهاي‌ مشترك‌ آموزشي‌، تحقيقاتي‌ و مشاوره‌اي‌ در زمينه‌هاي‌ مختلف‌ رابه‌ اجرا درآورده‌ است‌. همچنين‌ در برگزاري‌سمينارها و كنگره‌هاي‌ علمي‌ اين‌ دانشكده‌ بسيارفعال‌ بوده‌ است‌ طي‌ سالهاي‌ گذشته‌ چندين‌كنگره‌ علمي‌ مانند كنگرة‌ گياهپزشكي‌، كنگره‌علوم‌ و صنايع‌ غذايي‌، كنگره‌ زراعت‌ و اصلاح‌نباتات‌، و سمينار علمي‌ ترويج‌ وآموزش‌كشاورزي‌ و كنگره‌ علوم‌ خاك‌ ايران‌ و كارگاه‌هاي آموزشي مختلف توسط‌ اين‌ دانشكده‌ برگزار شده‌ است‌. ساختمان‌ مركزي‌ دانشكده‌كشاورزي‌، قبل‌ از پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ به‌ عنوان‌ مركز تعليمات‌ مشترك‌ دانشگاه‌ ساخته‌ شده‌ بود و مدتها به‌ همين‌ منظور مورد استفاده‌ قرار مي‌گرفت‌. بعد از تأسيس‌ دانشكده‌هاي‌ كشاورزي‌ و مهندسي‌، اين‌ ساختمان‌ موقتاً در اختيار اين‌ دو دانشكده‌ قرارگرفت‌. درسال‌ 1359 دانشكدة‌ مهندسي‌ به‌ ساختمان‌ جديد منتقل‌ گرديد و امكانات‌ مذكور به‌ دانشكدة‌ كشاورزي‌ واگذار شد.

درسال‌ 1363 ساختمان‌ جديدي‌ با عنوان‌ساختمان‌ شهدا با زيربناي‌ 3830 مترمربع‌ به‌مرحلة‌ بهره‌ برداري‌ رسيد و به‌ فضاي‌ آموزشي‌ وآزمايشگاهي‌ دانشكده‌ اضافه‌ شد. علاوه‌ بر اين‌ ساختمانهاي‌ جديد دانشكده شامل فاز 1 به مرحله بهره‌برداري رسيده است كه در آن گروه‌هاي آموزشي علوم دامي، صنايع غذايي، علوم باغباني و اقتصاد كشاورزي مستقر شده‌اند و فاز 2 كه شامل بقيه گروه‌هاي آموزشي و واحدهاي اداري است، در حال احداث مي‌باشد. گلخانه‌ تحقيقاتي‌ دانشكده‌ در فضايي‌ به‌ مساحت‌ 1000 مترمربع‌ است‌ كه‌ در كشور در نوع‌ خودبي‌ نظير است‌. بهره‌ برداري‌ از اين‌گلخانه‌ همزمان‌ با جشنواره‌ پنجاهمين‌ سال‌ تأسيس‌ دانشگاه‌ انجام‌ شد.

رشته هاي تحصيلي موجود در دانشكده كشاورزي
نام‏رشته مقاطع تحصيلي موجود در هر رشته
زراعت و اصلاح نباتات كارشناسي - كارشناسي ارشد - دكتري
علوم دامي كارشناسي - كارشناسي ارشد - دكتري
علوم و صنايع غذائي كارشناسي - كارشناسي ارشد - دكتري
آبياري كارشناسي - كارشناسي ارشد - دكتري
گياه پزشكي كارشناسي - كارشناسي ارشد - دكتري
اقتصاد كشاورزي كارشناسي - كارشناسي ارشد 
خاك شناسي كارشناسي - كارشناسي ارشد
علوم باغباني كارشناسي - كارشناسي ارشد
ماشين هاي كشاورزي كارشناسي - كارشناسي ارشد
بيوتكنولوژي كشاورزي  كارشناسي ارشد - دكتري
مديريت مبارزه با علف هاي هرز  كارشناسي ارشد

 

تعداد اعضاي هيات علمي دانشكده كشاورزي

گروه آموزشي استاد دانشيار استاديار مربي جمع كل
زراعت و اصلاح نباتات 5 3 10 2 20
علوم و صنايع غذايي 2 5 8 3 18
علوم دامي 4 5 5 2 16
مهندسي آب 1 2 7 3 13
گياه پزشكي 1 2 6 - 9
اقتصاد كشاورزي - 2 3 - 5
علوم خاك 1 3 3 - 7
علوم باغباني - 3 3 2 8
ماشينهاي كشاورزي - 1 6 2 9
بيوتكنولوژي و به نژادي گياهي 2 1 2 - 5
جمع 16 27 53 14 110روساي دانشكده ازبدو تاسيس تا كنون

نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران تصدي
ذكتر قاسم تهراني مويد استاد 54 تا 57
دكتر رستم فرجي هارمي استاديار 57 تا 58
دكتر عليرضا كوچكي استاديار 58 تا 58
مهندس محمد ابراهيم بازاري مربي 59 تا 60
دكتر امير هوشنگ فلاح راد مربي 60 تا 64
مهندس محمد ابراهيم بازاري مربي 64 تا 70
دكتر محمد حسن راشد محصل دانشيار 70 تا 74
دكتر رضا ولي زاده استاديار 74 تا 77
دكتر محمد حسن راشد محصل استاد 77 تا 79
دكتر حميد بهادر قدوسي استاديار 79 تا 81
دكتر محسن دانش مسگران ادانشيار 81 تا 81
دكتر بهروز جعفرپور استاد 81 تا 84
دكتر رضا ولي زاده استاد 84 ادانه داردمعاونان آموزشى دانشكده از بدو تاسيس تاكنون
نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران ‏تصدى
مهندس محمد حسن منصوري مربي 53 تا 57
دكتر عليرضا كوچكي استاديار 57 تا 58
دكتر حبيب الله معاون شهيدي مربي 59 تا 60
مهندس كريم حداد ايراني نژاد مربي 61 تا 64
مهندس محمد اينانلو مربي 65 تا 69
مهندس كامران داوري مربي 70 تا 72
دكتر غلامحسين داوري نژاد استاديار 73 تا 74
دكتر محمد باقر حبيبي نجفي استاديار 74 تا 77
دكتر حميد بهادر قدوسي استاديار 77 تا 79
دكتر محسن دانش مسگران دانشيار 79 تا 81
دكتر پرويز رضواني مقدم استاديار 81 تا 84
دكتر سيد حسن مرعشي استاديار 84 ادامه داردمعاونان پژوهشي دانشكده از سال 70 تاكنون
نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران تصدي
دكتر علي مرتضوي دانشيار 64 تا 70
دكتر بهروز جعفرپور استاد 70 تا 76
دكتر محمد فارسي دانشيار 76 تا 77
دكتر غلامحسين حق نيا دانشيار 77 تا 79
دكتر فخري شهيدي دانشيار 79 تا 81
دكتر شهناز دانش استاديار 81 تا84
دكترماهرخ فلاحتي رستگار استاد 84 تا87
دكتر فرج الله شهرياري دانشيار 87 ادامه داردمعاونان اداري و مالي دانشكده از بدو تاسيس تاكنون
نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران ‏تصدى
دكتر امين عليزاده استاديار 53 تا 58
دكتر محمد احرار استاديار 58 تا 59
مهندس حسن عاقل مربي 59 تا 65
مهندس مجتبي طهمورث پور كارشناس 65 تا 70
مهندس حميد بهادر قدوسي مربي 70 تا 71
مهندس علي قنبري مربي 71 تا 73
مهندي محمد موسوي بايگي مربي 73 تا 74
دكتر حسن عاقل استاديار 74 تا 77
مهندس علي اصغر محمد آبادي مربي 77 تا 80
دكتر امير لكزيان استاديار 80 تا 81
دكتر احمد نظامي استاديار 81 تا 84
دكتر حسن عاقل استاديار 84 ادامه داردمعاونان و سرپرستان تحصيلات تكميلي دانشكده
نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران ‏تصدى
دكتر عليرضا كوچكي (سرپرست) استاد 73 تا 74
دكتر عبدالرضا باقري (سرپرست و معاون) استاديار 74 تا 75
دكتر عباسپور (سرپرست ) استاديار 85 ادامه دارد


توجه: برای مشاهده برنامه تحصیلی بر روی تصویر کلیک کنید

رشته ها و گرایش های تحصیلی
رشته و گرایش كارداني کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
نام گروه: علوم و صنايع غذايي
علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی  -  -  -  برنامه تحصيلي
مهندسی کشاورزی - صنایع غذایی  -  -  وجود دارد  -
مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی  -  برنامه تحصيلي  -  -
مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی  -  -  برنامه تحصيلي  -
مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی  -  -  وجود دارد  -
مهندسی کشاورزی - علوم مواد غذایی  -  -  وجود دارد  -
مهندسی کشاورزی - زیست فناوری مواد غذایی  -  -  وجود دارد  -
مهندسی کشاورزی - فناوری مواد غذایی  -  -  وجود دارد  -
علوم و مهندسی صنایع غذایی  -  برنامه تحصيلي  -  -
مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی  -  -  وجود دارد  -
مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی  -  -  -  -
مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع غذایی  -  -  وجود دارد  -
مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی صنایع غذایی  -  -  -  -
مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی  -  -  وجود دارد  -
علوم و صنایع غذایی - مهندسی موادغذایی  -  -  -  برنامه تحصيلي
علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی  -  -  -  برنامه تحصيلي
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)  -  وجود دارد  -  -
علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی  -  -  برنامه تحصيلي  -
علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فنّاوری مواد غذایی  -  -  برنامه تحصيلي  -
علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش علوم مواد غذایی  -  -  برنامه تحصيلي  -
علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش صنایع غذایی  -  -  برنامه تحصيلي  -
علوم و صنایع غذایی - شیمی مواد غذایی  -  -  -  وجود دارد
علوم و صنایع غذایی - مهندسی صنایع غذایی  -  -  -  برنامه تحصيلي
علوم و صنایع غذایی گرایش مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی  -  -  -  برنامه تحصيلي
نام گروه: زراعت واصلاح نباتات
زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی  -  -  -  برنامه تحصيلي
زراعت - اصلاح نباتات - فیزیولوژی گیاهان زراعی  -  -  -  وجود دارد
زراعت  -  -  -  -
مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز  -  -  برنامه تحصيلي  -
کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)  -  -  برنامه تحصيلي  -
زراعت گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی  -  -  -  -
زراعت - اصلاح نباتات - علوم علفهای هرز  -  -  -  وجود دارد
زراعت - اصلاح نباتات گرایش اکولوژی گیاهان زراعی  -  -  -  -
بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)  -  -  -  برنامه تحصيلي
زراعت - بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)  -  -  -  -
مهندسی کشاورزی اکولوژیک  -  -  -  -
مهندسی زراعت  -  -  -  -
مهندسی اصلاح نباتات  -  -  -  -
بوم شناسی زراعی  -  -  -  -
علوم علف های هرز  -  -  -  -
علوم و تکنولوژی بذر  -  -  -  -
زراعت-گرایش علفهای هرز  -  -  -  برنامه تحصيلي
مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)  -  -  وجود دارد  -
کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)  -  -  -  -
مهندسی کشاورزی - زراعت  -  -  برنامه تحصيلي  -
زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی  -  -  -  برنامه تحصيلي
مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات  -  برنامه تحصيلي  -  -
نام گروه: علوم دامي
اصلاح نژاد دام  -  -  -  وجود دارد
علوم دامی - اصلاح نژاد دام  -  -  -  وجود دارد
مهندسی علوم دامی گرایش تغذیه طیور  -  -  -  -
مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه طیور  -  -  برنامه تحصيلي  -
مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام  -  برنامه تحصيلي  -  -
مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام  -  -  -  -
مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور  -  برنامه تحصيلي  -  -
مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام  -  -  -  -
مهندسی علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام  -  -  -  -
مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش دام  -  برنامه تحصيلي  -  -
علوم دامی - تغذیه دام  -  -  -  وجود دارد
علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام کمی  -  -  -  -
مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش طیور  -  برنامه تحصيلي  -  -
مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان  -  -  برنامه تحصيلي  -
مهندسی کشاورزی - علوم دامی  -  -  -  -
علوم طیور  -  -  -  برنامه تحصيلي
مهندسی کشاورزی - علوم طیور - تغذیه طیور  -  -  برنامه تحصيلي  -
تغذیه دام  -  -  -  وجود دارد
علوم دامی - تغذیه دام - تغذیه نشخوارکنندگان  -  -  -  برنامه تحصيلي
علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان  -  -  -  وجود دارد
مهندسی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان  -  -  -  -
مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام  -  -  -  -
مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام  -  -  -  -
مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام  -  -  برنامه تحصيلي  -
علوم دامی گرایش تغذیه طیور  -  -  برنامه تحصيلي  وجود دارد
مهندسی کشاورزی - علوم دامی  -  -  -  -
علوم دامی - اصلاح نژاد دام (ژنتیک مولکولی)  -  -  -  وجود دارد
مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام  -  -  برنامه تحصيلي  -
علوم دامی - اصلاح نژاد دام (ژنتیک کمی)  -  -  -  وجود دارد
علوم دامی - اصلاح نژاد دام گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام (مولکولی)  -  -  -  -
علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام  -  -  -  -
نام گروه: علوم مهندسی آب
مهندسی آبیاری و زهکشی  -  -  -  -
علوم و مهندسی آب  -  برنامه تحصيلي  -  -
مهندسی کشاورزی - مهندسی آب  -  برنامه تحصيلي  -  -
علوم و مهندسی آب - سازه های آبی  -  -  -  وجود دارد
مهندسی کشاورزی - سازه های آبی  -  -  برنامه تحصيلي  -
علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی  -  -  -  وجود دارد
مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب  -  -  برنامه تحصيلي  -
مهندسی کشاورزی - سازه های آبی ( آموزش محور )  -  -  -  -
سازه های آبی  -  -  -  برنامه تحصيلي
مهندسی سازه های آبی  -  -  -  -
مهندسی منابع آب  -  -  -  -
مهندسی کشاورزی - هواشناسی کشاورزی  -  -  برنامه تحصيلي  -
آبیاری و زهکشی  -  -  -  وجود دارد
هواشناسی کشاورزی  -  -  وجود دارد  برنامه تحصيلي
هواشناسی کشاورزی ( آموزش محور )  -  -  -  -
مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی  -  -  برنامه تحصيلي  -
علوم و مهندسی آب  -  -  -  -
مهندسی هواشناسی کشاورزی  -  -  -  -
نام گروه: گیاهپزشکی
مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی  -  برنامه تحصيلي  -  -
بیماری شناسی گیاهی - پریوکاریوت های بیماری زای گیاهی  -  -  -  برنامه تحصيلي
بیماری شناسی گیاهی - ویروس شناسی و بیماریهای ویروسی گیاهی  -  -  وجود دارد  برنامه تحصيلي
مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی  -  -  برنامه تحصيلي  -
حشره شناسی گیاهی  -  -  -  -
حشره شناسی کشاورزی گرایش بیوسیستماتیک حشرات  -  -  -  برنامه تحصيلي
حشره شناسی کشاورزی  -  -  -  برنامه تحصيلي
بیماری شناسی گیاهی - قارچ شناسی  -  -  -  -
حشره شناسی کشاورزی گرایش بیوسیستماتیک کنه ها  -  -  -  برنامه تحصيلي
حشره شناسی کشاورزی گرایش فیزیولوژی و سم شناسی  -  -  -  وجود دارد
حشره شناسی کشاورزی گرایش اکولوژی و کنترل بیولوژیک  -  -  -  وجود دارد
بیماری شناسی گیاهی  -  -  -  وجود دارد
مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی  -  -  برنامه تحصيلي  -
مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی ( آموزش محور )  -  -  -  -
بیماری شناسی گیاهی - نماتولوژی گیاهی  -  -  -  برنامه تحصيلي
بیماری شناسی گیاهی - قارچ شناسی و بیماری شناسی گیاهی  -  -  -  برنامه تحصيلي
نام گروه: مهندسی مکانیک بیوسیستم
مهندسی مکانیک بیوسیستم  -  برنامه تحصيلي  -  -
مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر  -  -  برنامه تحصيلي  -
مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشت  -  -  برنامه تحصيلي  وجود دارد
مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت  -  -  برنامه تحصيلي  -
مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)  -  وجود دارد  -  -
مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی ماشین های کشاورزی  -  -  -  وجود دارد
نام گروه: اقتصاد كشاورزي
مهندسی کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی گرایش سیاست و توسعه روستایی  -  -  وجود دارد  -
مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی  -  برنامه تحصيلي  وجود دارد  -
مهندسی کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی گرایش مدیریت و تولید کشاو  -  -  وجود دارد  -
اقتصاد کشاورزی - بازاریابی محصولات کشاورزی  -  -  -  وجود دارد
اقتصاد کشاورزی - مدیریت مزرعه  -  -  -  -
مهندسی اقثصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست  -  -  برنامه تحصيلي  -
اقتصاد کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی  -  -  -  برنامه تحصيلي
مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی  -  -  برنامه تحصيلي  -
مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی  -  -  وجود دارد  -
مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی  -  -  برنامه تحصيلي  -
اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی  -  -  -  وجود دارد
مهندسی کشاورزی - اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست  -  -  وجود دارد  -
مهندسی کشاورزی - بازاریابی محصولات کشاورزی  -  -  وجود دارد  -
مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی  -  -  برنامه تحصيلي  -
مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی  -  -  برنامه تحصيلي  -
اقتصاد کشاورزی  -  -  -  وجود دارد
مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی ( آموزش محور )  -  -  -  -
مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی ( آموزش محور )  -  -  -  -
نام گروه: علوم باغبانی ومهندسی فضای سبز
علوم باغبانی و فضای سبز - میوه کاری  -  -  -  برنامه تحصيلي
علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی ادویه ای و نوشابه ای  -  -  -  -
علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی  -  -  -  وجود دارد
علوم باغبانی و فضای سبز - سبزی کاری  -  -  -  برنامه تحصيلي
مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی  -  -  برنامه تحصيلي  -
مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری  -  -  برنامه تحصيلي  -
علوم باغبانی و فضای سبز - گیاهان زینتی  -  -  -  برنامه تحصيلي
مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای  -  -  -  -
مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی  -  -  -  -
مهندسی علوم باغبانی گرایش میوه کاری  -  -  -  -
مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی  -  -  برنامه تحصيلي  -
مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری  -  -  برنامه تحصيلي  -
علوم باغبانی  -  -  -  وجود دارد
مهندسی کشاورزی - باغبانی  -  -  -  -
مهندسی فضای سبز  -  برنامه تحصيلي  -  -
علوم باغبانی گرایش میوه کاری  -  -  -  وجود دارد
مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی  -  برنامه تحصيلي  -  -
مهندسی علوم باغبانی گرایش سبزی کاری  -  -  -  -
مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی - ادویه ای و نوشابه ای  -  -  برنامه تحصيلي  -
علوم باغبانی و فضای سبز - گیاهان دارویی  -  -  -  برنامه تحصيلي
علوم باغبانی گرایش سبزی کاری  -  -  -  وجود دارد
نام گروه: مكانيك ماشينهاي كشاورزي
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - مدیریت و تحلیل سامانه ها  -  -  برنامه تحصيلي  -
مکانیک ماشینهای کشاورزی  -  -  -  وجود دارد
مکانیزاسیون کشاورزی  -  -  -  برنامه تحصيلي
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند  -  -  برنامه تحصيلي  -
مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی  -  وجود دارد  برنامه تحصيلي  -
مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی ( آموزش محور )  -  -  -  -
مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی  -  -  برنامه تحصيلي  -
نام گروه: خاكشناسي
مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک  -  -  برنامه تحصيلي  -
مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک  -  -  برنامه تحصيلي  -
مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی و بیو تکنولوژی خاک  -  -  برنامه تحصيلي  -
مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک  -  -  برنامه تحصيلي  -
مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی  -  -  وجود دارد  -
مهندسی کشاورزی - علوم خاک - خاکشناسی  -  -  -  -
مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش  -  -  وجود دارد  -
علوم خاک گرایش بیولوژی و بیو تکنولوژی خاک  -  -  -  برنامه تحصيلي
علوم خاک - خاکشناسی  -  -  -  وجود دارد
مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش فیزیک  -  -  وجود دارد  -
مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی  -  -  وجود دارد  -
علوم خاک - پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک  -  -  -  برنامه تحصيلي
علوم خاک - فیزیک و حفاظت خاک  -  -  -  برنامه تحصيلي
مهندسی کشاورزی - علوم خاک  -  برنامه تحصيلي  -  -
مهندسی کشاورزی - خاکشناسی  -  -  -  -
علوم و مهندسی خاک  -  برنامه تحصيلي  -  -
علوم خاک - بیولوژی خاک  -  -  -  -
علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی خاک  -  -  -  برنامه تحصيلي
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک  -  -  -  -
نام گروه: بیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعی
مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات  -  -  برنامه تحصيلي  -
بیوتکنولوژی در کشاورزی  -  -  -  -
مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی  -  -  برنامه تحصيلي  -
بیوتکنولوژی کشاورزی  -  -  -  برنامه تحصيلي
نام گروه: علوم خاک
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه  -  -  -  -
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک  -  -  -  -
نام گروه: مشترك - كشاورزي
صنایع روستایی  -  -  -  -


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها