لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 11,348
نمایش موارد 10751 تا 10800

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
10751 حمیده تقی زاده مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
10752 ناصر رخشانی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
10753 رضا سبزی مقدم مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
10754 صابر میرشاهی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (مجازی) کارشناسی ارشد
10755 رویاسادات عربشاهی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (مجازی) کارشناسی ارشد
10756 حامد قاضی خانی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (مجازی) کارشناسی ارشد
10757 نسیم حمیدی پور مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (مجازی) کارشناسی ارشد
10758 نسرین صوفی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (مجازی) کارشناسی ارشد
10759 مرضیه محمدی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (مجازی) کارشناسی ارشد
10760 سیده الهه ایمانی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
10761 سیدحسین سلیمانی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
10762 شیوا صنعتی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
10763 نسیبه رادی راز مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
10764 علی حسن اسماعیل الباوی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
10765 علی مهریزی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
10766 سعید عباسی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
10767 حجت باقرزاده حسین اباد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
10768 حمیدرضا مرتضی پور مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
10769 نیما صالحی مقدمی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
10770 الهه سلیمانپور مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
10771 علیرضا نعیمی صدیق مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
10772 زهرا غنایی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
10773 محمدمهدی مناف زاده تبریز مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
10774 مهسا خراسانی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
10775 اشکان صادقی لطف ابادی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
10776 رامین زارعی سبزوار مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
10777 حانیه رخشانی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10778 سیده سعیده قاضی استانه قوچان عتیق مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10779 امیر حسینی عشرت ابادی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10780 تینا افشار قوچانی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10781 سیدمحمد حسینی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10782 مهدی صادقی بخی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10783 نوشین افتخاری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10784 دانیال سهیلی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10785 محلا اسمعیلی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10786 سیدسجاد اعمی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10787 ریحانه علی زاده عربی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10788 امرکریم طعمه طعمه مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10789 عقیل شاکرراضی زینی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10790 فرزانه نامدارسیوکی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10791 احمد فتلاوی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10792 نسیم صدیقی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10793 علی اصغری رستمکلائی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10794 هادی جمشیدی کارگر مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10795 محمد کرابی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10796 الهام فتحی پور مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10797 مهدی صیفی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10798 ناهید سیدابراهیمیان مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10799 میثاق سادات حجازی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
10800 فاطمه بامری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227   >