لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - مرکز آموزش الکترونیکی

موارد یافت شده : 577
نمایش موارد 501 تا 550

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
501 صابر میرشاهی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (مجازی) کارشناسی ارشد
502 نسیم حمیدی پور مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (مجازی) کارشناسی ارشد
503 نسرین صوفی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (مجازی) کارشناسی ارشد
504 مرضیه محمدی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (مجازی) کارشناسی ارشد
505 حامد قاضی خانی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (مجازی) کارشناسی ارشد
506 مهدی رجبیان مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
507 محمد عبداللهی سروی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
508 سمیرا شجاعی قندشتنی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
509 محمد الماسی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
510 سیدیوسف میراحمدی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
511 رضا روحانی کاخکی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
512 سمیرا کاویانی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
513 فریبا شاکریان مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
514 مهدی یزدان پناه مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
515 سیده عطیه هوشیارحسینی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
516 الهام رجبی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
517 محسن احمدپوربیاض مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
518 محبوبه صبوری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
519 سمیه بهنام ملکی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
520 سیدمحمدمهدی قاسم زاده مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
521 مهدی شهرباف خراسانی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
522 احمد پارساکامه علیا مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
523 نگین سادات ابوالحسنی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
524 حمید پورفتح مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
525 میلاد ضیغمی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
526 مهدی اصلانی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
527 مهدیه بخشی قالیباف طوسی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
528 زهرا ناوکی عارفی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
529 ملیحه سادات اسماعیل شهابی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
530 مهدی زارعی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
531 سعید واعظی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
532 سیمین سلطانپور مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
533 بشیراحمد محسن پور مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
534 علی وفائیان مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
535 حسین مرتضوی فر مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
536 سیده اعظم صفویه مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
537 مجید ملائی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
538 سیداحمد اقامیرزائی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
539 صدیقه چاجی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (مجازی) کارشناسی ارشد
540 رامین رحیمی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (مجازی) کارشناسی ارشد
541 محمدجواد اسلامی زیرکی مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
542 مجید باقرزاده رفسنجانی مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
543 حمید برهانی مغانی مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
544 مجتبی عسکری مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
545 زهرا خراشادی زاده مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
546 نادیا گلبوی داغداری مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
547 ام البنین خوروش مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
548 معصومه سرولایتی مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
549 مرجان حلمی نباتی فریمانی مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
550 سارا اعرابی مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد

صفحه :

<   123456789101112   >