لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - منابع طبیعی و محیط زیست

موارد یافت شده : 97
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 مهدی سرپرست صیدمحمدخانی علوم مرتع دکتری (Ph.D)
2 مجید ابراهیم زاده علوم و مهندسی محیط زیست گرایش مدیریت و حفاظت تنوع زیستی کارشناسی ارشد
3 نفیسه شهریاری ثانی علوم و مهندسی محیط زیست گرایش مدیریت و حفاظت تنوع زیستی کارشناسی ارشد
4 زهرا رمضانی مقدم علوم و مهندسی محیط زیست گرایش مدیریت و حفاظت تنوع زیستی کارشناسی ارشد
5 سمیه سرگلزائی علوم و مهندسی محیط زیست گرایش مدیریت و حفاظت تنوع زیستی کارشناسی ارشد
6 فریده برات زاده پوستچی علوم و مهندسی محیط زیست گرایش مدیریت و حفاظت تنوع زیستی کارشناسی ارشد
7 حسین عطائی علوم و مهندسی محیط زیست گرایش مدیریت و حفاظت تنوع زیستی کارشناسی ارشد
8 فهیمه اشرفی علوم و مهندسی محیط زیست گرایش مدیریت و حفاظت تنوع زیستی کارشناسی ارشد
9 فهیمه زنگنه علوم و مهندسی محیط زیست گرایش مدیریت و حفاظت تنوع زیستی کارشناسی ارشد
10 فاطمه بیگلری قوچان عتیق علوم و مهندسی محیط زیست گرایش مدیریت و حفاظت تنوع زیستی کارشناسی ارشد
11 نسیم حسینی علوم و مهندسی محیط زیست گرایش مدیریت و حفاظت تنوع زیستی کارشناسی ارشد
12 فاطمه امانتی سیف اباد علوم و مهندسی محیط زیست گرایش مدیریت و حفاظت تنوع زیستی کارشناسی ارشد
13 اسما حسینی مدیریت و کنترل بیابان کارشناسی ارشد
14 محمدرضا نظامدوست مدیریت و کنترل بیابان کارشناسی ارشد
15 مریم قلیان اول مدیریت و کنترل بیابان کارشناسی ارشد
16 اناهیتا زارعی مدیریت و کنترل بیابان کارشناسی ارشد
17 محمد شورگشتی مدیریت و کنترل بیابان کارشناسی ارشد
18 فاطمه ابراهیمی قیاس اباد مدیریت و کنترل بیابان کارشناسی ارشد
19 امین صابری مدیریت و کنترل بیابان کارشناسی ارشد
20 رخساره خشتابه مدیریت و کنترل بیابان کارشناسی ارشد
21 سیده اسیه قوامی مدیریت و کنترل بیابان کارشناسی ارشد
22 هادی صادقی پورفوزی مدیریت و کنترل بیابان کارشناسی ارشد
23 سمیه رجب زاده مهندسی آبخیزداری کارشناسی ارشد
24 امنه خسروی مهندسی آبخیزداری کارشناسی ارشد
25 احسان نجیب مهندسی آبخیزداری کارشناسی ارشد
26 احمد انصاری فرد مهندسی آبخیزداری کارشناسی ارشد
27 امیر اسماعیل پورزرمهری مهندسی آبخیزداری کارشناسی ارشد
28 جواد میرزاپور مهندسی آبخیزداری کارشناسی ارشد
29 سیده سارا واله شهری مهندسی آبخیزداری کارشناسی ارشد
30 سروش رجبی اصل مهندسی آبخیزداری کارشناسی ارشد
31 وجیهه عرفانی پورقاسمی مهندسی آبخیزداری کارشناسی ارشد
32 بهاره بیت الامانی مهندسی آبخیزداری کارشناسی ارشد
33 حسن فلاحتی مهندسی آبخیزداری کارشناسی ارشد
34 حمید پناهی مهندسی آبخیزداری کارشناسی ارشد
35 محمود زارع مهندسی آبخیزداری کارشناسی ارشد
36 سعیدرضا موذنی نقندر مهندسی آبخیزداری کارشناسی ارشد
37 هادی شهرابادی مهندسی آبخیزداری کارشناسی ارشد
38 معصومه میرزایی مهندسی مرتعداری کارشناسی ارشد
39 نازنین رفیعی مهندسی مرتعداری کارشناسی ارشد
40 زکیه مفرح مهندسی مرتعداری کارشناسی ارشد
41 محمدحسین تقی زاده مهندسی مرتعداری کارشناسی ارشد
42 سجاد شمس بیرانوند مهندسی مرتعداری کارشناسی ارشد
43 علیرضا عظیمی مهندسی مرتعداری کارشناسی ارشد
44 محمدعلی جنتی چنار مهندسی مرتعداری کارشناسی ارشد
45 محمدرضا کامجو مهندسی مرتعداری کارشناسی ارشد
46 سمیه ماه گلی مهندسی مرتعداری کارشناسی ارشد
47 زهرا جعفری مهندسی مرتعداری کارشناسی ارشد
48 هادی ازادروح مهندسی مرتعداری کارشناسی ارشد
49 فاطمه محمدابادی مهندسی مرتعداری کارشناسی ارشد
50 امیررضا مرادی مهندسی مرتعداری کارشناسی ارشد

صفحه :

    12   >