شنبه 1 شهريور 1393

searchicon
 
  . جستجوی پیشرفته

لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - دانشكده دامپزشكي

موارد یافت شده : 122
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 نوشین مهر سلیمانی انگل شناسی دامپزشکی دکترای تخصصی (Ph.D)
2 سیما پرنده شیروان انگل شناسی دامپزشکی دکترای تخصصی (Ph.D)
3 شاهین تاجری انگل شناسی دامپزشکی دکترای تخصصی (Ph.D)
4 احسان نوروزی اصل انگل شناسی دامپزشکی دکترای تخصصی (Ph.D)
5 مجید خداوردی ازغندی انگل شناسی دامپزشکی دکترای تخصصی (Ph.D)
6 سعید یغفوری انگل شناسی دامپزشکی دکترای تخصصی (Ph.D)
7 امین بخشانی انگل شناسی دامپزشکی دکترای تخصصی (Ph.D)
8 لیلا دانه چین انگل شناسی دامپزشکی دکترای تخصصی (Ph.D)
9 زهرا برومندان انگل شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد
10 امین مشیری مقدم طوسی انگل شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد
11 بهمن فداکاربرسری انگل شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد
12 محسن پورعلی انگل شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد
13 علی براتی انگل شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد
14 محمدرضا خوشوقت انگل شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد
15 شرما تعویقی بافت شناسی دکترای تخصصی (Ph.D)
16 تهمینه کاظمی بافت شناسی دکترای تخصصی (Ph.D)
17 ابوذر طلاکوب بافت شناسی دکترای تخصصی (Ph.D)
18 مرتضی کفائی رضوی بافت شناسی دکترای تخصصی (Ph.D)
19 حامد گنجعلی بافت شناسی دکترای تخصصی (Ph.D)
20 ارزو مقتدری اصفهانی بافت شناسی کارشناسی ارشد
21 سمیرا واعظی بافت شناسی کارشناسی ارشد
22 بشیر سبحانی بافت شناسی کارشناسی ارشد
23 رضا کرمانی خورشانه بافت شناسی کارشناسی ارشد
24 زهرا کوشافر بافت شناسی مقایسه ای دکترای تخصصی (Ph.D)
25 معصومه خیرابادی بافت شناسی مقایسه ای دکترای تخصصی (Ph.D)
26 معصومه احدیان بافت شناسی مقایسه ای دکترای تخصصی (Ph.D)
27 بتول رحیمی فرد باکتری شناسی کارشناسی ارشد
28 سیدمصطفی صداقت باکتری شناسی کارشناسی ارشد
29 برات علی شریفی باکتری شناسی کارشناسی ارشد
30 طاهره غلامحسینی مقدم باکتری شناسی کارشناسی ارشد
31 کلثوم اسدپوررحیم ابادی باکتری شناسی کارشناسی ارشد
32 شهریار عباسیان جهرمی بهداشت مواد غذایی دکترای تخصصی (Ph.D)
33 فرحناز قلاسی مود بهداشت مواد غذایی دکترای تخصصی (Ph.D)
34 معصومه اکبرابادی بهداشت مواد غذایی دکترای تخصصی (Ph.D)
35 طیبه زینلی بهداشت مواد غذایی دکترای تخصصی (Ph.D)
36 مریم ترابیان کاخکی بهداشت مواد غذایی دکترای تخصصی (Ph.D)
37 اسماء افشاری بهداشت مواد غذایی دکترای تخصصی (Ph.D)
38 گلشن شاکری بهداشت مواد غذایی دکترای تخصصی (Ph.D)
39 عاطفه صرافان صادقی بهداشت مواد غذایی دکترای تخصصی (Ph.D)
40 ندا فلاح بهداشت مواد غذایی دکترای تخصصی (Ph.D)
41 مجید علیزاده مقدم بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی کارشناسی ارشد
42 محی الدین کاظمی کیله گلان بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی کارشناسی ارشد
43 الهام مریخی اردبیلی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی کارشناسی ارشد
44 محمدجواد پیروزبخت بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی کارشناسی ارشد
45 سمانه طبیبیان بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی کارشناسی ارشد
46 فاطمه شریفی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی کارشناسی ارشد
47 تکتم عباس نیا بازه بیوتکنولوژی دکترای تخصصی (Ph.D)
48 اعظم محمدی بیوتکنولوژی دکترای تخصصی (Ph.D)
49 محبوبه ابراهیمیان بیوتکنولوژی دکترای تخصصی (Ph.D)
50 مهران قائمی بافقی بیوتکنولوژی دکترای تخصصی (Ph.D)

صفحه :

    123   >

newssite3
khev
inter4 telp newsreader 118