چهارشنبه 13 اسفند 1393

searchicon
 
  . جستجوی پیشرفته

لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - دانشكده دامپزشكي

موارد یافت شده : 168
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 مجید خداوردی ازغندی انگل شناسی دامپزشکی دکترای تخصصی (Ph.D)
2 لیلا دانه چین انگل شناسی دامپزشکی دکترای تخصصی (Ph.D)
3 نوشین مهر سلیمانی انگل شناسی دامپزشکی دکترای تخصصی (Ph.D)
4 امین بخشانی انگل شناسی دامپزشکی دکترای تخصصی (Ph.D)
5 سیما پرنده شیروان انگل شناسی دامپزشکی دکترای تخصصی (Ph.D)
6 شاهین تاجری انگل شناسی دامپزشکی دکترای تخصصی (Ph.D)
7 سعید یغفوری انگل شناسی دامپزشکی دکترای تخصصی (Ph.D)
8 بهمن فداکاربرسری انگل شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد
9 خدیجه حاجی محمدی انگل شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد
10 زهرا برومندان انگل شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد
11 حمید دهقان بنادکی انگل شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد
12 علی براتی انگل شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد
13 محسن پورعلی انگل شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد
14 محمدرضا خوشوقت انگل شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد
15 بهاره مفتاحی ملایعقوب انگل شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد
16 امین مشیری مقدم طوسی انگل شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد
17 نجمه مرتضی پورکوهبنانی انگل شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد
18 شرما تعویقی بافت شناسی دکترای تخصصی (Ph.D)
19 تهمینه کاظمی بافت شناسی دکترای تخصصی (Ph.D)
20 مرتضی کفائی رضوی بافت شناسی دکترای تخصصی (Ph.D)
21 حامد گنجعلی بافت شناسی دکترای تخصصی (Ph.D)
22 ابوذر طلاکوب بافت شناسی دکترای تخصصی (Ph.D)
23 رضا کرمانی خورشانه بافت شناسی کارشناسی ارشد
24 مهدی دوستدارمغانلو بافت شناسی کارشناسی ارشد
25 سمیرا واعظی بافت شناسی کارشناسی ارشد
26 علی عامری بافت شناسی کارشناسی ارشد
27 محمدحمزه عطایی بافت شناسی کارشناسی ارشد
28 علی اکبر شفیعی فر بافت شناسی کارشناسی ارشد
29 معصومه اخگرماریان بافت شناسی کارشناسی ارشد
30 بشیر سبحانی بافت شناسی کارشناسی ارشد
31 امنه مجیدی پور بافت شناسی کارشناسی ارشد
32 زهرا کوشافر بافت شناسی مقایسه ای دکترای تخصصی (Ph.D)
33 معصومه خیرابادی بافت شناسی مقایسه ای دکترای تخصصی (Ph.D)
34 معصومه احدیان بافت شناسی مقایسه ای دکترای تخصصی (Ph.D)
35 حسین کلارستاقی بافت شناسی مقایسه ای دامپزشکی دکترای تخصصی (Ph.D)
36 اعظم حسینی بافت شناسی مقایسه ای دامپزشکی دکترای تخصصی (Ph.D)
37 سعیده ثمره موسوی بافت شناسی مقایسه ای دامپزشکی دکترای تخصصی (Ph.D)
38 ابراهیم لطیفی بافت شناسی مقایسه ای دامپزشکی دکترای تخصصی (Ph.D)
39 فریبا قاسمیان نژاد جهرمی بافت شناسی مقایسه ای دامپزشکی دکترای تخصصی (Ph.D)
40 زکیه ایمان پناه باکتری شناسی کارشناسی ارشد
41 سیدمصطفی صداقت باکتری شناسی کارشناسی ارشد
42 برات علی اسدی باکتری شناسی کارشناسی ارشد
43 علی شفیعی باکتری شناسی کارشناسی ارشد
44 وجیهه عبدالهیان باکتری شناسی کارشناسی ارشد
45 برات علی شریفی باکتری شناسی کارشناسی ارشد
46 مهناز نجفی باکتری شناسی کارشناسی ارشد
47 زهرا کول میرپور باکتری شناسی کارشناسی ارشد
48 مهران حاجی قلیزاده بهداشت مواد غذایی دکترای تخصصی (Ph.D)
49 اسماء افشاری بهداشت مواد غذایی دکترای تخصصی (Ph.D)
50 گلشن شاکری بهداشت مواد غذایی دکترای تخصصی (Ph.D)

صفحه :

    1234   >

newssite3

namadsanad.r