لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - دامپزشکی

موارد یافت شده : 194
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 امین بخشانی انگل شناسی دامپزشکی دکتری (Ph.D)
2 سعید یغفوری انگل شناسی دامپزشکی دکتری (Ph.D)
3 سارا قبدیان انگل شناسی دامپزشکی دکتری (Ph.D)
4 نادر احمدی صالح بابری انگل شناسی دامپزشکی دکتری (Ph.D)
5 نوشین مهر سلیمانی انگل شناسی دامپزشکی دکتری (Ph.D)
6 مجید خداوردی ازغندی انگل شناسی دامپزشکی دکتری (Ph.D)
7 سیما پرنده شیروان انگل شناسی دامپزشکی دکتری (Ph.D)
8 سمیرا گیلوری انگل شناسی دامپزشکی دکتری (Ph.D)
9 محمد کریمیان شیرازی انگل شناسی دامپزشکی دکتری (Ph.D)
10 شاهین تاجری انگل شناسی دامپزشکی دکتری (Ph.D)
11 افسانه دولتخواه انگل شناسی دامپزشکی دکتری (Ph.D)
12 خدیجه حاجی محمدی انگل شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد
13 نجمه مرتضی پورکوهبنانی انگل شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد
14 محمد سمیع الرحمن امیری انگل شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد
15 حمید دهقان بنادکی انگل شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد
16 محمد شهیدی انگل شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد
17 مریم کیقبادی انگل شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد
18 بهاره مفتاحی ملایعقوب انگل شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد
19 تهمینه کاظمی بافت شناسی دکتری (Ph.D)
20 ابوذر طلاکوب بافت شناسی دکتری (Ph.D)
21 شرما تعویقی بافت شناسی دکتری (Ph.D)
22 مهدی دوستدارمغانلو بافت شناسی کارشناسی ارشد
23 معصومه اخگرماریان بافت شناسی کارشناسی ارشد
24 محمدمهدی سلاجقه بافت شناسی کارشناسی ارشد
25 جواد برجی بافت شناسی کارشناسی ارشد
26 امنه مجیدی پور بافت شناسی کارشناسی ارشد
27 محمدحمزه عطایی بافت شناسی کارشناسی ارشد
28 حمید خدادادی بافت شناسی کارشناسی ارشد
29 محسن طبسی بافت شناسی کارشناسی ارشد
30 مهدیه یوسفی بافت شناسی مقایسه ای دکتری (Ph.D)
31 ملیحه ریکی بافت شناسی مقایسه ای دکتری (Ph.D)
32 زهرا کوشافر بافت شناسی مقایسه ای دکتری (Ph.D)
33 مروارید تیموری بافت شناسی مقایسه ای دکتری (Ph.D)
34 اعظم حسینی بافت شناسی مقایسه ای دکتری (Ph.D)
35 ابراهیم لطیفی بافت شناسی مقایسه ای دکتری (Ph.D)
36 فریبا یحیوی دغدغان بافت شناسی مقایسه ای دکتری (Ph.D)
37 معصومه احدیان بافت شناسی مقایسه ای دکتری (Ph.D)
38 فریبا قاسمیان نژاد جهرمی بافت شناسی مقایسه ای دکتری (Ph.D)
39 سعیده ثمره موسوی بافت شناسی مقایسه ای دکتری (Ph.D)
40 معد طهماز باکتری شناسی دکتری (Ph.D)
41 فاطمه افلاکیان باکتری شناسی دکتری (Ph.D)
42 ازاده حدادسبزوار باکتری شناسی دکتری (Ph.D)
43 فاطمه امانی باکتری شناسی دکتری (Ph.D)
44 یاروین شجیعی باکتری شناسی دکتری (Ph.D)
45 مریم حفیظ باکتری شناسی کارشناسی ارشد
46 علی شفیعی باکتری شناسی کارشناسی ارشد
47 نیلوفر محسنی باکتری شناسی کارشناسی ارشد
48 ابوالفضل رافتی زمردی باکتری شناسی کارشناسی ارشد
49 حلیا نیکوئیان باکتری شناسی کارشناسی ارشد
50 مهناز نجفی باکتری شناسی کارشناسی ارشد

صفحه :

    1234   >