لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - دانشكده دامپزشكي

موارد یافت شده : 202
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 لیلا دانه چین انگل شناسی دامپزشکی دکترای تخصصی (Ph.D)
2 سعید یغفوری انگل شناسی دامپزشکی دکترای تخصصی (Ph.D)
3 سیما پرنده شیروان انگل شناسی دامپزشکی دکترای تخصصی (Ph.D)
4 مجید خداوردی ازغندی انگل شناسی دامپزشکی دکترای تخصصی (Ph.D)
5 سمیرا گیلوری انگل شناسی دامپزشکی دکترای تخصصی (Ph.D)
6 افسانه دولتخواه انگل شناسی دامپزشکی دکترای تخصصی (Ph.D)
7 نادر احمدی صالح بابری انگل شناسی دامپزشکی دکترای تخصصی (Ph.D)
8 نوشین مهر سلیمانی انگل شناسی دامپزشکی دکترای تخصصی (Ph.D)
9 سارا قبدیان انگل شناسی دامپزشکی دکترای تخصصی (Ph.D)
10 امین بخشانی انگل شناسی دامپزشکی دکترای تخصصی (Ph.D)
11 محمد کریمیان شیرازی انگل شناسی دامپزشکی دکترای تخصصی (Ph.D)
12 شاهین تاجری انگل شناسی دامپزشکی دکترای تخصصی (Ph.D)
13 نجمه مرتضی پورکوهبنانی انگل شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد
14 محمد سمیع الرحمن امیری انگل شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد
15 زهرا برومندان انگل شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد
16 حمید دهقان بنادکی انگل شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد
17 خدیجه حاجی محمدی انگل شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد
18 بهاره مفتاحی ملایعقوب انگل شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد
19 مریم کیقبادی انگل شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد
20 محمد شهیدی انگل شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد
21 شرما تعویقی بافت شناسی دکترای تخصصی (Ph.D)
22 تهمینه کاظمی بافت شناسی دکترای تخصصی (Ph.D)
23 ابوذر طلاکوب بافت شناسی دکترای تخصصی (Ph.D)
24 حمید خدادادی بافت شناسی کارشناسی ارشد
25 معصومه اخگرماریان بافت شناسی کارشناسی ارشد
26 محمدمهدی سلاجقه بافت شناسی کارشناسی ارشد
27 امنه مجیدی پور بافت شناسی کارشناسی ارشد
28 مهدی دوستدارمغانلو بافت شناسی کارشناسی ارشد
29 رضا کرمانی خورشانه بافت شناسی کارشناسی ارشد
30 جواد برجی بافت شناسی کارشناسی ارشد
31 محمدحمزه عطایی بافت شناسی کارشناسی ارشد
32 محسن طبسی بافت شناسی کارشناسی ارشد
33 زهرا کوشافر بافت شناسی مقایسه ای دکترای تخصصی (Ph.D)
34 سعیده ثمره موسوی بافت شناسی مقایسه ای دکترای تخصصی (Ph.D)
35 ملیحه ریکی بافت شناسی مقایسه ای دکترای تخصصی (Ph.D)
36 معصومه احدیان بافت شناسی مقایسه ای دکترای تخصصی (Ph.D)
37 فریبا یحیوی دغدغان بافت شناسی مقایسه ای دکترای تخصصی (Ph.D)
38 ابراهیم لطیفی بافت شناسی مقایسه ای دکترای تخصصی (Ph.D)
39 مهدیه یوسفی بافت شناسی مقایسه ای دکترای تخصصی (Ph.D)
40 فریبا قاسمیان نژاد جهرمی بافت شناسی مقایسه ای دکترای تخصصی (Ph.D)
41 اعظم حسینی بافت شناسی مقایسه ای دکترای تخصصی (Ph.D)
42 مروارید تیموری بافت شناسی مقایسه ای دکترای تخصصی (Ph.D)
43 فاطمه امانی باکتری شناسی دکترای تخصصی (Ph.D)
44 ازاده حدادسبزوار باکتری شناسی دکترای تخصصی (Ph.D)
45 یاروین شجیعی باکتری شناسی دکترای تخصصی (Ph.D)
46 معد طهماز باکتری شناسی دکترای تخصصی (Ph.D)
47 فاطمه افلاکیان باکتری شناسی دکترای تخصصی (Ph.D)
48 برات علی اسدی باکتری شناسی کارشناسی ارشد
49 علی شفیعی باکتری شناسی کارشناسی ارشد
50 زکیه ایمان پناه باکتری شناسی کارشناسی ارشد

صفحه :

    12345   >