لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - کشاورزی

موارد یافت شده : 1,608
نمایش موارد 951 تا 1000

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
951 فاطمه کاظمیان راد علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
952 روح انگیز سپهری علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
953 مرضیه فرخی علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
954 سیدسجاد حسینی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک دکتری (Ph.D)
955 مریم موسوی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک دکتری (Ph.D)
956 جلال صادقی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک دکتری (Ph.D)
957 ایمان صابری مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک دکتری (Ph.D)
958 حمید دهقانیان مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک دکتری (Ph.D)
959 احمد بازوبندی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک دکتری (Ph.D)
960 جواد صداقت منش مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
961 نرگس ثابتی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
962 مریم معتمدی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
963 مریم السادات حسینی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
964 مرضیه مولوی سرند مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
965 سکینه بالنده مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
966 حیدر عبدالله مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
967 اعظم محمدزاده مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
968 مهدی شهابی رکنی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
969 جمعه الجمعه مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
970 سحر عربتیموری مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
971 شهرزاد جوانمردی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه کارشناسی ارشد
972 علی جبله مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه کارشناسی ارشد
973 مریم نیک قدمی حسینی ئی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه کارشناسی ارشد
974 جواد باقری اسفاد مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه کارشناسی ارشد
975 مهسا غنی زاده مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه کارشناسی ارشد
976 سیده طاهره سیادت مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه کارشناسی ارشد
977 محسن خوشه چرخ مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه کارشناسی ارشد
978 راضیه اهسته مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه کارشناسی ارشد
979 سیده ریحانه کشیک نویس رضوی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه کارشناسی ارشد
980 آزاده مهذب عصمتی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه کارشناسی ارشد
981 محمدکاظم سلطانی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه کارشناسی ارشد
982 کریم نقی پوربرج مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک کارشناسی ارشد
983 سمیه گاراژیان مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک کارشناسی ارشد
984 عادل مشایخی مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک کارشناسی ارشد
985 بهناز امام دوست لیوار مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک کارشناسی ارشد
986 مهتاب امجدی مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک کارشناسی ارشد
987 شیما اسماعیل پور مدیریت منابع خاک گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضی کارشناسی ارشد
988 ارزو قاسم زاده مدیریت منابع خاک گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضی کارشناسی ارشد
989 مهسا مهیاری مدیریت منابع خاک گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضی کارشناسی ارشد
990 بهاره بهشتی مدیریت منابع خاک گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضی کارشناسی ارشد
991 محسن کاظمی مهندسی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
992 منیژه قهرمان زاده مهندسی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
993 علی محمدی مهندسی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
994 نسیبه صداقت گیلاکجانی مهندسی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
995 فاطمه سروش مهندسی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
996 سیدنوید نبوی مهندسی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
997 محمد شاه ولیان مهندسی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
998 زهرا صفایی زاده مهندسی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
999 رضا وحدتی مهندسی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1000 مریم سادات حاج میرزایی مهندسی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   11112131415161718192021222324252627282930313233   >